Patronat IBE

Zasady przyznawania patronatu IBE

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przyznawania patronatu Instytutu Badań Edukacyjnych oraz o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych jest wyrazem szczególnego uznania dla przedsięwzięć związanych tematycznie z misją i zakresem zadań realizowanych przez IBE. Przedsięwzięcia, których organizatorzy ubiegają się o patronat IBE, muszą charakteryzować się wysokim poziomem tak merytorycznym, jak i organizacyjnym. 

IBE nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze lobbystycznym, reklamowym, bądź wyłącznie komercyjnym.

Informacje ogólne

IBE przyznaje patronat przedsięwzięciom, których tematyka jest zgodna z zadaniami Instytutu i wdrażanymi przez niego projektami systemowymi.

Instytut może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny jedynie wtedy, gdy gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez IBE.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat IBE należy występować każdorazowo.

Przyznanie patronatu IBE nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego Instytutu dla organizatora.

IBE przyznaje sobie również prawo do odmowy udzielenia patronatu bez podania uzasadnienia.

Wniosek o patronat należy zgłosić najpóźniej na trzy tygodnie przed wydarzeniem. Zgłoszenie złożone z krótszym wyprzedzeniem będzie rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Oczekiwania IBE:

 • zamieszczenie przez organizatorów przedsięwzięcia logo IBE oraz informacji o otrzymanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych (np. ulotki, foldery, katalogi, program wydarzenia, informacje prasowe, strony internetowe związane z wydarzeniem, media społecznościowe używane na potrzeby promocji wydarzenia itp.);
 • w przypadku materiałów elektronicznych logotypy powinny linkować do strony ibe.edu.pl;
 • w przypadku mediów społecznościowych powinno zostać użyte odpowiednie tagowanie;
 • w miejscu organizowanego wydarzenia należy wyeksponować logo IBE wraz z informacją o patronacie. Dotyczy to również ustnych zapowiedzi, a w przypadku wydarzeń online – umieszczenia logo IBE np. na ekranach otwierających i zamykających imprezę;
 • możliwość dodania przez IBE własnych materiałów informacyjnych / gadżetów, jeśli takowe będą rozdawane uczestnikom;
 • opcjonalnie: zaproszenie przedstawiciela IBE do wystąpienia merytorycznego;
 • inne propozycje organizator może umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Zakres udziału IBE w przedsięwzięciach objętych patronatem

IBE wspiera promocyjnie wydarzenia objęte patronatem m.in. poprzez zamieszczenie informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym i mediach społecznościowych IBE. 

Organizator, który otrzymał patronat Instytutu, może posługiwać się logiem IBE w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.

Udział przedstawiciela IBE w wydarzeniu objętym patronatem jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Formularz zgłoszeniowy

Organizator lub współorganizator danego przedsięwzięcia zainteresowany patronatem IBE przekazuje wszelkie potrzebne informacje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zapraszmy do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną IBE dotyczącą zgłoszania objęcia patronatem.

IBE podejmuje decyzję i odpowiada mailowo na prośbę dotyczącą udziału Instytutu w danym przedsięwzięciu w ciągu 14 dni roboczych od uzyskania niezbędnych informacji.

Udział IBE w przedsięwzięciach zewnętrznych

W ramach realizacji swoich zadań IBE może uczestniczyć w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych, których cel jest zbieżny z celem działalności Instytutu.

IBE nie włącza się w przedsięwzięcia, co do których istnieją wątpliwości natury etycznej.

IBE może angażować się w przedsięwzięcia inicjowane przez inne podmioty między innymi poprzez:

 • objęcie przedsięwzięcia patronatem,
 • wystąpienie przedstawiciela IBE (np. prelekcja, udział w panelu dyskusyjnym),
 • przekazanie materiałów informacyjnych (także w wersji elektronicznej),
 • organizację stoiska informacyjnego,
 • współorganizację przedsięwzięcia,
 • promocję przedsięwzięcia na stronach internetowych i poprzez media społecznościowe IBE,
 • udział pracownika jako słuchacza.

W przypadku przedsięwzięć odpłatnych dla uczestników lub związanych z celami marketingowymi organizatora, IBE może oddelegować swojego przedstawiciela do udziału w wydarzeniu, pod warunkiem, że tematyka przedsięwzięcia wykracza poza realizację biznesowych celów organizatora i ma na celu także upowszechnianie wartości lub treści zbieżnych z celami działalności IBE. W takim przypadku IBE może oczekiwać opłaty pokrywającej koszty udziału w przedsięwzięciu (w tym przygotowania do wykładu, opracowania materiałów, przygotowania prezentacji oraz delegacji).

Organizator lub współorganizator danego przedsięwzięcia przekazuje IBE wszelkie potrzebne informacje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

IBE podejmuje decyzję i odpowiada mailowo na prośbę dotyczącą udziału IBE w danym przedsięwzięciu w ciągu 14 dni roboczych od uzyskania niezbędnych informacji.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące patronatu lub udziału IBE w przedsięwzięciach zewnętrznych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.