Szkoła dostępna dla wszystkich

Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy  z uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizują projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accesssible School for All).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli). 

Projekt dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz dbałość o budowanie przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Cele projektu

We współpracy ze środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi zostaną opracowane oraz przeprowadzone szkolenia, które wpiszą się w obecne wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele specjaliści, oraz odpowiedzą na pytania: 

  • jak wspierać rozwój przedszkola/szkoły jako organizacji, która staje się coraz bardziej dostępna, bezpieczna i przyjazna wszystkim dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz daje możliwości wszechstronnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się? 
  • jak realizować działania edukacyjno-specjalistyczne służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i uczniów?
  • jak prowadzić skuteczne działania, których celem jest włączenie grupy dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy do zespołu/klasy/środowiska lokalnego? Jak prowadzić proces kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji?
  • w jaki sposób wykorzystać metody diagnostyczne oraz dostępne narzędzia diagnostyczne  w procesie oceny funkcjonalnej?
  • w jaki sposób organizować środowisko sprzyjające uczestnictwu uczniów w procesie nauczania-uczenia się?

Uczestnicy projektu będą wdrażali w praktyce oraz dokumentowali przeprowadzone interwencje, czyli oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne wobec uczniów i rodziców oraz zespołu innych nauczycieli danej placówki. W celu wzmocnienia tych oddziaływań szkolenie nauczycieli specjalistów będzie prowadzone w nowoczesnej formie obejmującej konsultacje, doradztwo i superwizje bieżącej pracy z uczniami, co będzie sprzyjało poszerzeniu kompetencji i wdrożeniu do praktyki strategii oddziaływania zapewniających dostępność edukacji dla wszystkich uczniów. 

W czasie trwania projektu pracownicy merytoryczni placówek biorących w nim udział oraz rodzice uczniów będą mieli możliwość korzystania ze wsparcia w postaci konsultacji udzielanych przez specjalistów merytorycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni).

Do udziału w projekcie zaprosimy 560 placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli) oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów, którzy dzięki udziałowi w projekcie zostaną przygotowani do pełnienia funkcji doradcy ds. dostępności uczenia.

Projekt będzie miał również komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence – based) wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich. Na zakończenie projektu zostanie opracowany katalog dobrych praktyk, które zostaną udostępnione wszystkim nauczycielom specjalistom.