II Kongres Edukacji Klasycznej

Instytut Badań Edukacyjnych realizował projekt "II Kongres Edukacji Klasycznej" (nr KONF/SN/0277/2023/01) przyjęty do finansowania w drodze konkursu w ramach programu pod nazwą "Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. 

Wartość dofinansowania: 178 400,00 zł. 

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.11.2022 - 31.12.2022

Kierownik projektu: Piotr T. Nowakowski

Opis projektu

Edukacja klasyczna jest sprawdzonym przez wieki sposobem formowania ludzkich charakterów. W sferze wychowania model ten dążył do ukształtowania człowieka dobrego i pięknego (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który rozwija się zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej. Według Arystotelesa podstawą tego rozwoju było odpowiednie kształtowanie cnót, które stanowiło fundament wychowania. Chrześcijaństwo nadało temu greckiemu ideałowi wymiar transcendentny, umieszczając człowieka w perspektywie wieczności. Celem rozwoju ciała i ducha w ujęciu chrześcijańskiego wychowania jest nie tylko uczenie dziecka logicznego rozumowania oraz panowania nad wolą i emocjami, ale przede wszystkim rozwój duchowy mający na uwadze życie wieczne. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest kształtowanie sprawności przyrodzonych, jak i ochrona otrzymanych cnót nadprzyrodzonych.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie treści i podkreślenie znaczenia edukacji klasycznej. Referaty wygłoszone podczas kongresu adresowane były do rodziców, nauczycieli, pedagogów, metodyków, decydentów oświatowych, przedstawicieli świata nauki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematem. Edukacja klasyczna to przede wszystkim powrót do modelu nauczania, opartego na relacji mistrz – uczeń. Uczynienie nauczyciela mistrzem dla młodego człowieka, a nie jego kolegą czy bezosobowym urzędnikiem, wymaga odbudowy nauczycielskiego autorytetu, będącego elementem dobrej edukacji. Celem organizatorów i prelegentów było także przypomnienie – doniosłej już w historii – roli edukacji klasycznej dla rozwoju „ciała i ducha” dzieci i młodzieży, roli w kształtowaniu postaw i poszukiwaniu uniwersalnych prawd, które towarzyszą naszej cywilizacji od wieków.

Program konferencji przewidywał referaty na temat istoty, struktury i celu edukacji klasycznej (dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz), klasycznej paidei jako integralnej uprawy człowieka (dr hab. Mikołaj Krasnodębski), rywalizacji między edukacją klasyczną a edukacją progresywną w Stanach Zjednoczonych XX wieku (prof. David W. Lutz). Po przerwie kawowej podjęte zostały zagadnienie muzyki jako sztuki wyzwolonej (dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska), kwestia obecności łaciny w polskiej edukacji (dr hab. Rafał Toczko), przedstawione też zostały wnioski z realizacji lekcji w edukacji klasycznej (Piotr Kaznowski). Po lunchu odbył się panel dyskusyjny, zatytułowany „Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesności”, z udziałem prof. Mieczysława Ryby, prof. Mirosława Lenarta i prof. Pawła Skrzydlewskiego. Ogółem w sesji plenarnej i panelu dyskusyjnym przewidziano 11 wystąpień. Całość moderował red. Krzysztof Ziemiec.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami, które odbyły się podczas II Kongresu Edukacji Klasycznej