Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt „Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

Głównym i nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie przydatności mikropoświadczeń do rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz zaprojektowanie procesu ich wydawania i zbierania. Wypracowane rozwiązania dostarczą odpowiedzi na Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22.06.2022 r. w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń, które państwom członkowskim m.in. rekomenduje, by poprzez mikropoświadczenia:

 1. umożliwiać nabywanie i uaktualnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zapewniają powodzenie na zmieniającym się rynku pracy;
 2. wspierać przygotowanie organizatorów oferujących mikropoświadczenia do zwiększania jakości, przejrzystości, dostępności i elastyczności oferty edukacyjnej w celu zapewnienia możliwości obierania indywidualnych ścieżek uczenia się i kariery.

W toku realizacji projektu zostaną m.in. opracowane i przetestowane rozwiązania dot. projektowania, opisywania (m.in. za pomocą efektów uczenia się) i nadawania mikropoświadczeń według zasad zapewniających ich wiarygodność na rynku pracy. Pierwsze opisane mikropoświadczenia będą dotyczyć umiejętności z zakresu ICT. Nie później niż ok. 12 miesiąca trwania projektu wyłoniona zostanie jeszcze jedna kategoria mikropoświadczeń obejmująca umiejętności innego typu. W trakcie realizacji projektu mikropoświadczenia będą wydawane w postaci cyfrowej, przy wykorzystaniu aplikacji do wydawania mikropoświadczeń Odznaka+.

Doświadczenia zgromadzone w toku realizacji projektu pozwolą możliwie jak najlepiej przystosować narzędzie do potrzeb jego użytkowników (wydawców i posiadaczy odznak) oraz w przyszłości udostępnić je szeroko jako narzędzie wspierające uczenie się przez całe życie. Działania zaplanowane do realizacji będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami zainteresowanych środowisk, m.in. firmami szkoleniowymi, agencjami rekrutacyjnymi, organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami, uczelniami.

W przypadku potwierdzenia przydatności mikropoświadczeń, wypracowane standardy i rozwiązania będą mogły być wykorzystywane na szerszą skalę m.in. do: wzmacniania motywacji osób dorosłych do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych, zwiększenia efektywności rekrutacji i planowania ścieżek karier pracowników, rozwijania bardziej elastycznych form kształcenia, lepiej wpisujących się w potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników, zaangażowanych jednocześnie w życie zawodowe, rodzinne i społeczne, popularyzacji sprawdzania (walidacji) i potwierdzania kompetencji zdobywanych poza edukacją formalną (np. w toku wykonywania zadań zawodowych, samodzielnego uczenia się).

Zadania

Projekt został podzielony na 4 zasadnicze części, którym odpowiadają podstawowe zadania projektu:

 1. opracowanie standardów i rozwiązań dotyczących projektowania, opisywania, wydawania i zapewniania wiarygodności mikropoświadczeń,
 2. pilotażowe wdrożenie cyfrowych mikropoświadczeń umiejętności i osiągnięć,
 3. rozwój użyteczności i zapewnienie dostępności aplikacji Odznaka+ jako narzędzia wspierającego wykorzystywanie mikropoświadczeń,
 4. upowszechnianie mikropoświadczeń jako elastycznego narzędzia do podnoszenia i zmiany kwalifikacji w kontekście uczenia się przez całe życie (zwłaszcza osób dorosłych) i podjęcie działań w zakresie włączenia tego rozwiązania do praktyki lub polityki.

Grupy docelowe

Projekt będzie skierowany przede wszystkim do grup działających na rzecz rozwijania umiejętności w obszarze ICT, w tym m.in. do:

 • instytucji edukacji formalnej, szczególnie uczelnie, które swoją ofertę w formie edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się kierują do osób dorosłych,
 • instytucji spoza edukacji formalnej, które wspierają uczenie się dorosłych, w szczególności: 
  • pracodawców poszukujący pracowników o określonych umiejętnościach, 
  • firm szkoleniowych,
  • agencji rekrutacyjnych, 
  • organizacji branżowych i sektorowych rad ds. kompetencji, 
 • pracowników,
 • młodych osób wchodzących na rynek na pracy, np. studentów ostatnich lat studiów, stażystów.

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość Projektu wynosi 22 910 771,76 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 21 765 233,17 zł

Data podpisania umowy: 29.09.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 145 538,59 zł 

Nr. projektu: FERS.05.01-IZ.00-0001/23

 

znaki strona www male