Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest: wypracowanie i zwalidowanie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych wspierających dostępność edukacji dla dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji kadr systemu oświaty w obszarze pracy z dziećmi oraz uczniami i uczennicami z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Rezultaty

W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów: 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla min. 14 000 osób z kadr systemu oświaty (wskaźnik produktu),
 • opracowanie 51 narzędzi i zestawów materiałów metodycznych do pracy z osobami uczącymi się z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych (wskaźnik produktu),
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 640 rad pedagogicznych w Polsce (wskaźnik produktu),
 • zwalidowanie 9 rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce (wskaźnik rezultatu),
 • podniesienie kompetencji przez 13 300 osób (wskaźnik rezultatu). 

Dzięki efektom projektu możliwe będzie wdrożenie do praktyki nauczania – uczenia się rekomendacji eksperckich zawartych w modelu MEiN „Model Edukacji dla Wszystkich”

Zadania w projekcie

Projekt obejmuje cztery zadania:

Zadanie 1: Rozwijanie zasobów systemowych wspierających dostępność - realizowane poprzez działania: 

 • 1.1. Przeprowadzenie i przygotowanie analizy zasobów (z uwzględnieniem produktów i rezultatów PO WER) i potrzeb (w kontekście narzędzi, produktów, kompetencji, kwalifikacji) kadr systemu oświaty w zakresie edukacji włączającej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania uniwersalnego oraz racjonalnych usprawnień, 
 • 1.2. Opracowanie, jako element szkolnej oceny funkcjonalnej, modelu wsparcia przejścia między poszczególnymi etapami kształcenia oraz wejścia na rynek pracy (z systemu edukacji), 
 • 1.3. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie monitorowania i zapewniania wysokiej jakości kształcenia osób uczących się – edukacji włączającej (w edukacji formalnej) z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych). 

Zadanie 2: Rozwijanie narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej - realizowane poprzez działania: 

 • 2.1. Opracowanie 4 pakietów narzędzi diagnostycznych, w ramach szkolnej oceny funkcjonalnej, 
 • 2.2. Renormalizacja (zaktualizowanie norm do testów), 
 • 2.3. Opracowanie wersji elektronicznej, renormalizacja i implementacja norm do aplikacji komputerowych dla  już opracowanych w ramach POWER i wcześniejszej perspektywie finansowej UE testów rekomendowanych do wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej, 
 • 2.4. Opracowanie zestawu narzędzi, w ramach szkolnej oceny funkcjonalnej, do wieloaspektowego pomiaru dobrostanu uczniów na 4 etapach edukacji (dot. osób w wieku 4–20 lat). 

Zadanie 3: Rozwijanie zasobów metodycznych zgodnych z ideą dostępności - realizowane poprzez działania: 

 • 3.1. Opracowanie 5 pakietów narzędzi do monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży w ramach szkolnej oceny funkcjonalnej, w tym narzędzi diagnostycznych przeznaczonych do oceny rozwoju dzieci i młodzieży, 
 • 3.2. Opracowanie pakietu e-poradników i materiałów metodycznych.

Zadanie 4: Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla kadr systemu oświaty - realizowane poprzez działania: 

 • 4.1. Opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących produktów zadań 1-3 dla kadr systemu oświaty, 
 • 4.2. Wsparcie szkoleniowo-metodyczne dla kadr systemu oświaty.

Grupy docelowe

 • kadry systemu oświaty: 
  • nauczyciele, 
  • specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny), 
  • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • doradcy zawodowi, 
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, 
  • pracownicy kuratoriów oświaty, 
  • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych (jako organów prowadzących szkoły i placówki),
  • przedstawiciele MEiN, 
  • pracownicy uczelni odpowiedzialnych za kształcenie przyszłych nauczycieli
 • rodzice
 • pracodawcy
 • uczniowie

Grupy docelowe będą odbiorcami narzędzi i materiałów oraz modeli rozwiązań w edukacji włączającej wypracowanych w zadaniach 1, 2 i 3. W ramach zadania 4 zaplanowano bezpośrednie wsparcie uczestników poprzez udział w różnych formach podnoszenia kompetencji, z zachowaniem reprezentatywności każdej funkcji/stanowiska pracy w systemie oświaty. Wybór grup docelowych wynika z głównego celu (rozwijanie kompetencji kadr systemu oświaty w obszarze pracy z dziećmi oraz uczniami i uczennicami z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz konieczności wdrożenia rozwiązań diagnostycznych i/lub metodyki do codziennej praktyki przedszkolnej i szkolnej). 

Poprzez przygotowanie kadr systemu oświaty w obszarze zwiększania dostępności edukacji,  zapewniona zostanie trwałość projektu. Zwalidowane rezultaty i produkty projektu będą instrumentem w bezpośredniej pracy z uczniami oraz ich rodzicami/opiekunami.

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość Projektu wynosi 91 579 600,00 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 75 571 485,92  zł

Data podpisania umowy: 08.12.2023 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 16 008 114,08 zł

Nr. projektu: FERS.01.06-IP.05-0002/23

znaki strona www male