Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). 

Cele projektu

Zwiększenie użyteczności oraz rozpoznawalności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie osób w różnym wieku oraz usprawniającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Działania przewidziane w projekcie są bezpośrednią kontynuacją wybranych działań realizowanych przez IBE w projektach PO WER dotyczących ZRK i stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby w zakresie rozwoju rejestru. ZRK wymaga stałych prac dostosowujących go do dynamicznych zmian technologicznych, zmian w jego bliższym i dalszym otoczeniu informacyjnym, do zmian w samym ZSK (w tym do planowanych zmian w ustawie o ZSK), oraz przede wszystkim do zmieniających się wymagań różnych grup użytkowników. 

Rezultaty

Działania zaplanowane w projekcie mają doprowadzić do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • zapewnienie aktualności danych w ZRK m.in. poprzez modyfikację narzędzi zasilających ZRK aktualnymi danymi z innych źródeł (interkonektory)
 • modernizacja portalu ZSK i stałe dostosowywanie udostępnianych za jego pośrednictwem zasobów informacyjnych do zróżnicowanych potrzeb użytkowników 
 • pełne wdrożenie i rozwój narzędzi ułatwiających użytkownikom instytucjonalnym wykonywanie ich zadań wynikających z ustawy o ZSK (np. narzędzie do składania i procedowania wniosków o włączenie kwalifikacji i nadanie uprawnień do ich certyfikowania, narzędzie ułatwiające opisywanie kwalifikacji i przypisanie im poziomu PRK)
 • dalszy rozwój i udostępnianie narzędzi ułatwiających użytkownikom indywidualnym korzystanie z danych gromadzonych w ZRK oraz planowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego (czatbot ZRK, kompasy), w tym rozwój zasobów danych możliwych do połączenia z danymi rejestrowymi oraz technik i narzędzi pozwalających na ich łączenie i przetwarzanie (np. wytrenowanych modeli sztucznej inteligencji), w szczególności identyfikowanie wzajemnych odniesień kwalifikacji, zawodów, stanowisk pracy, umiejętności
 • tworzenie rozwiązań umożliwiających wymianę danych między ZRK a BUR oraz portalem praca.gov.pl, a także identyfikacja możliwości budowania podobnych powiązań z innymi bazami danych o zbliżonym charakterze
 • modyfikacja narzędzi umożliwiających przekazywanie danych o kwalifikacjach z ZRK do Europass poprzez platformę QDR oraz współpraca zagraniczna w związku z rozwojem ESCO
 • zapewnienie interoperacyjności rozwiązań/narzędzi wchodzących w skład ekosystemu cyfrowego ZRK
 • systemowe monitorowanie ZSK z wykorzystaniem oprogramowania powiązanego z ZRK umożliwiającego automatyczne przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji
 • większa rozpoznawalność ZRK.

Zadania w projekcie 

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:

 1. Zapewnianie publicznego dostępu do wysokiej jakości danych o kwalifikacjach i powiązanych z nimi podmiotach ujętych w ZRK oraz rozwój funkcjonalności rejestru
 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i użyteczności portalu ZSK i ZRK oraz monitorowanie ZSK  z wykorzystaniem infrastruktury i danych rejestru
 3. Doskonalenie systemu informatycznego ZRK oraz narzędzi cyfrowych powiązanych z rejestrem, wspierających interesariuszy ZSK
 4. Rozwój narzędzi oraz zasobów danych związanych z kwalifikacjami, umiejętnościami i klasyfikacjami, wykorzystujących wybrane techniki tzw. sztucznej inteligencji

Grupy docelowe 

Wybór grup docelowych w projekcie został dokonany w oparciu o typ projektu FERS wskazany w RPD, a także dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu i rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie, w tym przeprowadzone w projekcie ZRK2 badania. W grupie docelowej projektu znajdują się użytkownicy ZRK, zarówno instytucjonalni:

 • Minister koordynator ZSK i ministrowie właściwi, kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej
 • Instytucje certyfikujące (IC), instytucje walidujące i podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)
 • Instytucje ubiegające się o włączenie kwalifikacji do ZSK oraz nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK
 • Firmy szkoleniowe, w szczególności zarejestrowane w BUR
 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Instytucje rynku pracy (PUP-y, WUP-y)
 • Organizacje pracodawców, stowarzyszenia branżowe, samorządy zawodowe
 • Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa
 • Firmy rekrutacyjne
 • Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
 • Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego: uczelnie, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze
 • Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie i ZSK
 • Wojewódzkie Zespoły Koordynujące
 • Instytucje Zarządzające Programami Regionalnymi
 • Departamenty edukacji i rynku pracy w JST

jak i indywidualni - osoby w różnym wieku zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, planujące ścieżkę kształcenia, edukacji, rozwoju, czy szukające informacji o uczeniu się przez całe życie i możliwościach potwierdzania umiejętności:

 • Uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni
 • Kadry uczące (w tym nauczyciele, wykładowcy, instruktorzy)
 • Studenci i absolwenci uczelni
 • Osoby dorosłe planujące swój rozwój
 • Osoby poszukujące pracy
 • Doradcy zawodowi, osoby zajmujące się coachingiem i job coachingiem, pracownicy biur karier
 • Pracodawcy, w tym pracownicy działów HR

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

 

Wartość Projektu wynosi 25 000 000 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 20 630 000 zł.

Data podpisania umowy: 16.11.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 4 370 000,00 zł

Nr. projektu: FERS.01.08-IP.05-0001/23

znaki strona www male