BIObec

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt BIObec, który jest finansowany przez BBI JU w ramach programu "Horyzont 2020", którego celem jest wykorzystanie edukacji do uwolnienia pełnego potencjału europejskiej biogospodarki.

Projekt ma na celu budowanie mostów pomiędzy biogospodarką a systemem edukacji, poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami. Rolę tych mostów będą pełnić tworzone w ramach projektu wielopoziomowe Centra Edukacji Biologicznej (BBECs).

pirlspisa 1

BIObec skupia 19 partnerów z 12 różnych krajów, którzy będą pracować przez 30 miesięcy i budować pomosty między przemysłem biologicznym a systemem edukacji.

Cele projektu

Koncepcja BIObec łączy tradycyjną ideę centrum edukacyjnego – takiego jak uniwersytet lub centrum kształcenia i szkolenia zawodowego – z ideą centrum wiedzy: Centra Edukacji Biologicznej (BBECs) będą działać na zasadzie wielopoziomowych centrów wiedzy wypełniając luki między instytucjami akademickimi, studentami, podmiotami innowacyjnymi i politycznymi decydentami.

BBEC będą wystarczająco elastyczne, aby odpowiedzieć na aktualne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego go ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

BIObec dąży do stworzenia podstaw dla rozwoju BBECs w sześciu różnych regionach Europy, aby odpowiedzieć na potrzeby biogospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Jednym z miejsc, w którym powstanie BBEC , jest Polska. Oczekuje się, że Centra zapewnią szeroki zasięg geograficzny w Europie i zajmą się szerokim zakresem tematów związanych z różnorodnością łańcuchów wartości i różnymi kontekstami instytucjonalnymi, torując drogę do powielania w innych regionach.