Zintegrowany System Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jako kontynuacja wcześniejszych projektów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w Polsce, projekt będzie ukierunkowany nie tylko na zwiększenie w najbliższych latach liczby kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK, ale także usprawnienie procesów związanych z włączaniem, funkcjonowaniem, walidowaniem, nadawaniem i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Umożliwi to obywatelom efektywne wykorzystywanie możliwości związanych z certyfikowaniem tych kwalifikacji oraz ułatwi im poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Rezultaty

W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów: 

 • wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji zewnętrznego zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji, ich pilotaż oraz wdrożenie (cele: przyśpieszenie włączania do ZSK kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, optymalizacja kosztowa); 
 • wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK w celu optymalizacji tego procesu w odniesieniu do różnych grup kwalifikacji (kwalifikacje rynkowe, sektorowe, uregulowane, „podyplomowe”), pilotaż rozwiązań oraz ich wdrożenie, w tym wsparcie ministerstw właściwych;
 • zwiększenie wśród interesariuszy ZSK (pracodawców, instytucji certyfikujących) znajomości mechanizmów finansowania walidacji ze środków publicznych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych;
 • ułatwienie obywatelom świadomego planowania uczenia się, gromadzenia osiągnięć i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez upowszechnienie Metody Bilansu Kompetencji oraz aplikacji Moje Portfolio;
 • upowszechnienie ZSK w środowiskach branżowych, w tym wśród przedsiębiorców i organizacji branżowych, organizacji pracodawców, Branżowych Centrów Umiejętności, publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia rozpoznawalności ZSK;
 • dokonanie oceny efektywności wybranych, w tym nowo wprowadzonych, elementów systemu oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie jego dalszych ewentualnych modyfikacji.

Zadania w projekcie

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:

 1. Wspomaganie podmiotów realizujących zadania w ramach ZSK
 2. Wspieranie środowisk branżowych
 3. Wspieranie rozwoju oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, w tym kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej
 4. Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań i narzędzi informatycznych ułatwiających uczenie się i potwierdzanie umiejętności oraz ułatwianie dostępu do wiedzy na temat nowych możliwości walidacji, w tym certyfikowania umiejętności nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne
 5. Prowadzenie badań i analiz umożliwiających doskonalenie i projektowanie nowych rozwiązań ważnych dla rozwoju ZSK.

Grupy docelowe

Odbiorcami ww. działań są przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, m.in. ministerstw właściwych kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucji im podległych i przez nich nadzorowanych, instytucji certyfikujących, szkół wyższych, instytutów naukowych, wyższych szkół zawodowych, Branżowych Centrów Umiejętności. Ponadto odbiorcami będą przedstawiciele podmiotów (w tym organizacji pozarządowych, branżowych, rynku pracy i edukacji) zainteresowanych opisaniem i włączeniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej oraz pełnieniem funkcji IC, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego, organizacje branżowe, Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa, instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji, przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR. Pośrednio efekty projektu będą wykorzystywane przez osoby uczące się, pracujące oraz zatrudniające pracowników.

Wybór grup docelowych został dokonany w oparciu o typ projektu FERS wskazany w RPD, a także dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu ZSK. Celem jest objęcie wsparciem jak największej grupy osób i podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, a także korzystających obecnie lub w przyszłości z rozwiązań jakie daje ten system. Na podstawie ww. analizy w grupie docelowej znaleźli się:

 • Minister Koordynator ZSK (MK ZSK)
 • Ministrowie właściwi, kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucje podległe i nadzorowane przez ministrów właściwych realizujące zadania wynikające z ustawy o ZSK (MW)
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego
 • Instytucje certyfikujące, instytucje walidujące, instytucje ubiegające się o status IC, instytucje zainteresowane nadawaniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK
 • Organizacje branżowe, Branżowe Centra Umiejętności
 • Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa
 • Instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji
 • Przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR
 • Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
 • Placówki oświatowe i uczelnie
 • Instytucje rynku pracy
 • Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
 • Osoby w różnym wieku zainteresowane rozwojem umiejętności 
 • Przedstawiciele firmy szkoleniowych, w szczególności zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych
 • Przedstawiciele Wojewódzkich Zespołów Koordynujących
 • Przedstawiciele Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

 

Wartość Projektu wynosi 74 000 000,00 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 61 064 800,00 zł

Data podpisania umowy: 12.10.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 12 935 200,00 zł

znaki strona www male