Wsparcie Ministerstwa Edukacji w dalszym rozwoju kwalifikacji na poziomie 5 NQF i wzmacnianiu systemu edukacji w Azerbejdżanie

(Support to the Ministry of Education in further development of NQF Level 5 qualifications and strengthening the resilience of the education system in Azerbaijan)

Cele projektu:

Projekt przyczyni się do modernizacji i poprawy jakości systemu edukacji w Azerbejdżanie, włączając w to szkolnictwo zawodowe, w kontekście uczenia ustawicznego. Działania będą obejmować m.in. wspieranie odpowiednich instytucji w Azerbejdżanie w celu wzmocnienia i dalszego rozwoju edukacji i szkoleń z zakresu poziomu 5 (NQF Level 5) Krajowych Ram Kwalifikacji w Azerbejdżanie (AzNQF) oraz poprawy integracji absolwentów z rynkiem pracy. Ponadto, projekt pomoże wzmocnić odporność systemu edukacji w Azerbejdżanie poprzez model operacyjny, aby przygotować się do zmieniających się warunków

Działania w projekcie:

Komponent 1. Wspieranie odpowiednich instytucji w Azerbejdżanie we wzmacnianiu i dalszym rozwoju edukacji i szkoleń na poziomie 5 NQF w ramach AzNQF.

Komponent 2. Wspieranie odpowiednich instytucji w Azerbejdżanie w celu poprawy integracji absolwentów szkół na rynku pracy.

Komponent 3. Wzmocnienie systemu edukacji w Azerbejdżanie poprzez jego model operacyjny, aby lepiej przygotować się na zmieniający się kontekst edukacji.

Rezultaty:

 • Sprawdzenie i zaktualizowanie/opracowanie odpowiednich dokumentów (koncepcja, akty prawne, plan strategiczny itp.) dla poziomu 5 NQF (krótki cykl kształcenia wyższego i kształcenie techniczno-zawodowe);
 • Opracowanie i przetestowanie 40 wybranych kwalifikacji na poziomie 5 NQF - 30 kształcenia wyższego krótkiego cyklu i 10 kształcenia techniczno-zawodowego;
 • Rozwijanie systemu poradnictwa zawodowego na poziomie kształcenia ogólnego, wprowadzenie uzupełniających narzędzi praktycznych opartych na uznanych na arenie międzynarodowej modelach i sprawdzonych doświadczeniach, usprawnianie usługi wczesnej orientacji zawodowej w szkołach średnich;
 • Opracowanie ścieżki oraz wspierającego programu szkoleń i rozwoju dla coachów kariery na poziomie kształcenia ogólnego, w tym dla klas o profilu zawodowym na poziomie kształcenia ogólnego;
 • Poprawa pracy Krajowego Rejestru Kwalifikacji (NQR), aby zapewnić płynne relacje między kształceniem i szkoleniem a rynkiem pracy;
 • Ustanowienie mechanizmu włączania pracodawców w przygotowanie i wdrażanie programów studiów na poziomie 5 KRK, w tym zapewnienie niezbędnych mechanizmów motywacyjnych w odpowiednich aktach prawnych (propozycje dla rządu);
 • Analityka danych: wzmocnienie systemu edukacji, udoskonalenie umiejętności analityki i eksploracji danych specjalistów IoE oraz opracowanie strategii analizy danych edukacyjnych;
 • Krajowe ramy oceniania uczniów: Opracowanie krajowych ram oceniania uczniów w kształceniu ogólnym i wzmocnienie możliwości Internetu w zakresie rozwoju nowego modelu oceniania w zakresie oceniania kształcenia ogólnego;
 • Rozwój nauczycieli: Zrewidowanie rozwoju zawodowego nauczycieli i opracowanie systemu/modelu wsparcia metodologicznego, mierzącego skuteczność programów kształcenia zawodowego;
 • Dokonanie przeglądu systemu rekrutacji, certyfikacji, integracji zawodowej i ciągłej ewaluacji nauczycieli oraz przedstawienie zaleceń dotyczących jego ulepszenia.

Grupy docelowe:

 • pracownicy i eksperci Ministerstwa Edukacji oraz współpracujących instytucji i organizacji
 • dyrektorzy szkół i nauczyciele

Budżet projektu: szacunkowa wartość działań: konsorcjum: 475 505 euro, w tym IBE: 142 652 euro

Data podpisania umowy: 15.05.2023

znaki strona www male

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej "KPON". Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać  osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje),za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej