Nauczyciele Zawodu

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt „Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

 • przygotowanie koncepcji studiów podyplomowych dla nowych nauczycieli zawodu (studentów, absolwentów lub ekspertów w danej branży) 
 • przygotowanie programu wybranych praktyk dla przyszłych nauczycieli zawodu (studentów, absolwentów lub ekspertów w danej branży)
 • opracowanie założeń wsparcia doskonalenia zawodowego dla aktywnych nauczycieli zawodu.

Grupa docelowa projektu

 1. Kandydaci do zawodu nauczyciela zawodu
 2. Obecni nauczyciele zawodu

Pod pojęciem nauczyciela zawodu w projekcie rozumie się nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz osoby niebędące nauczycielami, zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Opis projektu

Projekt stanowi jeden z elementów szerszej strategii mającej na celu zapewnienie i rozwój kadr dla kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i doskonalenia nauczycieli zawodu. Projekt koncentruje się na kwestiach związanych z nabywaniem kwalifikacji oraz ze stałym rozwijaniem umiejętności merytorycznych z zakresu nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, umiejętności pedagogicznych i psychologicznych.

Wypracowane w projekcie rozwiązania dotyczące kształcenia przyszłych kadr kształcenia zawodowego posłużą do uruchomienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w trybie konkurencyjnym) studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w kształceniu zawodowym, przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby nauczycieli zawodu.

Ponadto wypracowane w projekcie rekomendacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu będą mogły być podstawą do aktualizacji oferty doskonalenia nauczycieli prowadzonej między innymi w ramach placówek doskonalenia nauczycieli oraz uczelni.

Działania w projekcie

 Główne działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 Działanie 1. Diagnoza stanu kadrowego nauczycieli zawodu:

 • portret nauczycieli zawodu;
 • prognoza zapotrzebowania na nauczycieli zawodu.

Działanie 2. Diagnoza motywacji, zasobów, potrzeb i barier związanych z zapewnieniem kadr dla kształcenia zawodowego:

 • badanie jakościowe dotyczące pozafinansowych czynników przyciągających i odpychających z zawodu nauczyciela zawodu;
 • badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności nauczycieli zawodu;
 • badanie jakościowe dotyczące potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • analiza oferty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodu.

Działanie 3. Przygotowanie propozycji rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych (program studiów i praktyk) i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu (rekomendacje):

 • opracowanie wybranych programów kształcenia w ramach studiów podyplomowych i opracowanie programów praktyk dla wybranych kierunków;
 • opracowanie rekomendacji dotyczących doskonalenia zawodowego obecnych nauczycieli zawodu

Efekty projektu

 • opracowanie założeń do konkursu dotyczącego organizacji studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zawodu
 • opracowanie założeń do konkursu dotyczącego organizacji praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zawodu
 • Raport pt. Portret nauczycieli zawodu
 • Raport pt. Prognoza zapotrzebowania na nauczycieli zawodu
 • Raport recenzowany dotyczący diagnozy motywacji, zasobów, potrzeb i barier związanych z zapewnieniem kadr dla kształcenia zawodowego
 • Raport z analizy oferty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodu
 • Raport zawierający opracowane programy kształcenia w ramach wybranych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu
 • Raport zawierający  opracowane programy praktyk dla wybranych kierunków studiów
 • Raport zawierający rekomendacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

 

Wartość Projektu wynosi 4 982 184,93 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 4 111 299,00 zł.

Data podpisania umowy: 24.10.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 870 885,93 zł 

Nr. projektu: FERS.01.04-IP.05-0005/23

znaki strona www male