Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych", który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie wiarygodnych danych, analiz i rekomendacji istotnych z perspektywy monitorowania i poprawy jakości oraz skuteczności polityki i praktyki edukacyjnej w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży.

 Cele szczegółowe projektu to:

 • Zebranie danych umożliwiających wnioskowanie o umiejętnościach i zmianach umiejętności dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie w Polsce badań międzynarodowych;
 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy danych i opracowanie rekomendacji na potrzeby polityki edukacyjnej;
 • Zwiększenie wykorzystania danych, wiedzy i doświadczeń uzyskanych w ramach badań międzynarodowych przez praktyków edukacyjnych, kadry zarządzające oświatą, środowiska eksperckie i naukowe.

Zebrane dane, analizy, wnioski i rekomendacje będą zasobem wiedzy do wykorzystania w polityce edukacyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Będą one też ważne dla wielu innych podmiotów i instytucji zajmujących się edukacją na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym dla instytucji odpowiedzialnych za doskonalenie i kształcenie nauczycieli, a także samych szkół. W projekcie zaplanowano również działania, które pomogą środowiskom eksperckim i naukowym lepiej wykorzystywać wnioski z badań międzynarodowych.

Działania w projekcie

Zadanie 1: Przeprowadzenie badań

Przeprowadzimy kolejne edycje badań międzynarodowych w Polsce zgodnie z wytycznymi konsorcjów badawczych:

 1. PIRLS 2026 - Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
 2. TIMSS 2027 - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych
 3. ICILS 2028 - Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych

Zadanie 2: Analiza danych

Przeanalizujemy dane z międzynarodowych badań edukacyjnych, zarówno przeprowadzanych w projekcie, jak i realizowanych w ramach innych działań (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS, PIAAC). Obszary, w których prowadzone będą pogłębione analizy oraz wnioski z analiz i rekomendacje będą konsultowane z kluczowymi interesariuszami. Jako uzupełnienie będziemy prowadzić niewielkie badania umożliwiające pogłębienie wiedzy o problemach i ich potencjalnych rozwiązaniach, a także analizy wykorzystujące dane wtórne.

Zadanie 3. Upowszechnianie

Zadbamy o dotarcie do różnych środowisk z wiedzą o wynikach z badań międzynarodowych. Zorganizujemy seminaria i warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli, przedstawicielek i przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą, ekspertek i ekspertów, naukowczyń i naukowców. Seminaria i warsztaty posłużą do wypracowania i doskonalenia materiałów, które rozpowszechnimy online. Będziemy udostępniać wyniki badań, rekomendacje i inne materiały dotyczące danych z badań międzynarodowych.

Rezultaty

Polska weźmie udział w trzech badaniach międzynarodowych (PIRLS 2026, TIMSS 2027 i ICILS 2028). Dane zostaną włączone do międzynarodowych, publicznie dostępnych bazach danych. Wyniki zostaną przedstawione w raportach międzynarodowych. Dla badań PIRLS 2026 i TIMSS 2027 powstaną i także raporty krajowe z najważniejszymi wynikami badań. 

Dane i analizy danych z międzynarodowych badań edukacyjnych posłużą do opracowania wniosków i rekomendacji na potrzeby polityki edukacyjnej. Przygotowane i upublicznione zostaną raporty analityczne i rekomendacje. Powstaną również krótkie analizy prezentujące istotne wyniki różnych badań międzynarodowych i koncentrujące się na wybranych zagadnieniach.

Przeprowadzone zostaną seminaria i warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zorganizowane zostaną również spotkania ze środowiskiem eksperckim, naukowym i kadrą zarządzającą oświatą. Wyniki badań, rekomendacje i inne materiały dotyczące danych i wyników badań międzynarodowych zostaną upublicznione w formach dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców.

Grupy docelowe

 • Przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw, urzędów centralnych, instytucji z otoczenia organizacyjnego resortów. 
 • Przedstawiciele i przedstawicielki jednostek samorządu terytorialnego (JST) jako podmiotów lokalnej polityki oświatowe a także organy prowadzące szkoły i placówki. 
 • Badacze i badaczki edukacyjni, uczelnie, instytuty badawcze i inne podmioty prowadzące badania i analizy edukacyjne. 
 • Nauczyciele, nauczycielki i inna kadra szkół i placówek oświatowych.  
 • Uczniowie, uczennice i ich rodzice. 
 • Instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek. 
 • Organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. 

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej "KPON". Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać  osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje),za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

 1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość Projektu wynosi  32 000 000 zł w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich : 26 406 400,00 zł

Data podpisania umowy: 18.01.2024

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 5 593 600,00 zł

Nr. projektu: FERS.01.04-IP.05-0016/23

znaki strona www male