Wykorzystanie laptopów i TIK

Cele projektu:

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowego wsparcia dla MInisterstwa Edukacji Narodowej  w zakresie cyfryzacji edukacji w oparciu o badania naukowe.

Rezultaty:

W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów:

 • Raport zawierający rekomendacje dla polityki publicznej.
 • Raport syntetyzujący wiedzę na temat zapotrzebowania na komputery przenośne i potencjalnych korzyści z polepszenia dostępu do nich w poszczególnych sektorach szkolnictwa ponadpodstawowego.
  2b. Zestaw rekomendacji dla polityki publicznej.
  2c. Projekt procedur, zgodnie z którymi ustalone zostaną szkoły lub organy prowadzące będące odbiorcami sprzętu informatycznego.
 • Raport na temat skali zapotrzebowania i potencjału absorpcyjnego w kontekście C2.2.1 KPO.
  3b. Skonsultowany projekt ram dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom.
 • Raport dot. przeglądu strategii i programów cyfryzacji edukacji realizowanych w państwach UE i OECD.
  4b. Raport analityczny z badań dotyczących cyfryzacji edukacji.
  4c. Diagnoza stanu cyfryzacji polskiej edukacji.
  4d. Kierunkowe rekomendacje dla polityki cyfrowej transformacji edukacji.
  4e. Materiały szkoleniowe na potrzeby szkoleń nauczycieli.

Zadania w projekcie:

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących działań

DZIAŁANIE 1. Badanie naukowe wykorzystania laptopów i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych wraz z rekomendacjami

Kontekstem dla badania jest realizacja rządowego programu „Laptop dla ucznia”. Metodami badania dzienniczkowego i indywidualnego wywiadu pogłębionego pozyskane zostaną informacje na temat wykorzystania komputerów przydzielonych w ramach tego programu. W oparciu o dostępne dane zastane oraz literaturę naukową dotyczącą zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w oświacie przeanalizowany zostanie wpływ TIK na efekty procesu dydaktycznego i mechanizmy tego wpływu. Analizy te umożliwią przygotowanie rekomendacji dla polityki publicznej co do dalszych działań służących jak najbardziej efektywnemu wykorzystaniu dostarczonego sprzętu w edukacji oraz rodzajów sprzętu, który powinien trafić na wyposażenie szkół w przyszłości.

DZIAŁANIE 2. Badanie naukowe odpowiadające na problem rozdysponowania wśród szkół dostępnych zasobów laptopów wraz z propozycją procedury doboru i dystrybucji

Działanie umożliwi przygotowanie rekomendacji, które dotyczyć będą komputerów przenośnych przeznaczonych dla szkół, nadal pozostających w dyspozycji Ministerstwa Cyfryzacji. W oparciu o dane administracyjne i zastane wyniki badań zdiagnozowane zostanie zapotrzebowanie na komputery przenośne i potencjalne korzyści z polepszenia dostępu do nich w poszczególnych sektorach szkolnictwa ponadpodstawowego. Na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje w zakresie rozdziału laptopów. Przygotowany zostanie również projekt procedur, zgodnie z którymi ustalone zostaną szkoły lub organy prowadzące będące odbiorcami sprzętu informatycznego.

DZIAŁANIE 3. Badanie efektywności ram dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom

Kolejnym źródłem sprzętu teleinformatycznego dla szkół, poza wymienionymi w dwóch poprzednich zadaniach, ma być C2.2.1 KPO. IBE przygotuje projekt transparentnych ram, określających procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom w ramach tej inwestycji. Następnie podda ten projekt konsultacjom z udziałem interesariuszy i partnerów społecznych (w tym samorządów lokalnych), by w razie potrzeby wprowadzić w nich modyfikacje pożądane z punktu widzenia jak najbardziej przejrzystego, otwartego i niedyskryminującego przydzielenia środków technicznych szkołom. Tak udoskonalony projekt ram zostanie przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej.

DZIAŁANIE 4. Opracowanie diagnozy obecnego stanu cyfryzacji edukacji i rekomendacji oraz wsparcie wdrażania polityki cyfrowej transformacji edukacji (kamień milowy C8L KPO)

IBE świadczyć będzie wsparcie naukowe przy opracowaniu i wdrażaniu polityki cyfrowej transformacji edukacji - kamienia milowego C8L w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W jego ramach IBE przygotowuje diagnozę sytuacji w zakresie cyfryzacji polskiej edukacji w postaci opracowania, które będzie mogło posłużyć jako baza wiedzy do sformułowania strategii rządowej w tym obszarze.

Wypracowane zostaną kierunkowe rekomendacje dla polityki cyfrowej transformacji edukacji, biorące pod uwagę zarówno stan obecny, jak i przewidywane przyszłe potrzeby polskiej edukacji. W ramach rekomendacji zaproponowany zostanie również system monitoringu i ewaluacji, służący do oceny realizacji i efektów polityki cyfryzacji edukacji po jej wdrożeniu. IBE będzie świadczyło również wsparcie na etapie wdrażania polityki cyfrowej transformacji edukacji, między innymi przygotowując materiały do szkolenia nauczycieli.

1.3. Termin realizacji zadania: 29 marca 2024 – 31 grudnia 2024 r.

Grupy docelowe:

Odbiorcami ww. działań są nauczyciele informatyki, nauczyciele przedmiotów innych niż informatyka, uczniowie szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, inni specjaliści w dziedzinie cyfryzacji edukacji (np. ze środowisk akademickich, firm technologicznych, organizacji pozarządowych).

 

Wartość Projektu wynosi 949 000 zł,

Data podpisania umowy: 29.03.2024

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 949 000 zł

znaki strona www male