IBE w projekcie UNICEF "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki realizują nowy projekt edukacyjny "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accesssible School for All). 

Głównym celem projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich (UNICEF - ASA)" jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów - pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych oraz logopedów. Uzyskają oni wiedzę w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

Działania te będą ukierunkowane na zapewnienie poczucia wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz budowanie przyjaznego klimatu w klasie i szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć tutaj.

IBE w projekcie UNICEF "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie aż 560 placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli) oraz 1120 nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do pełnienia funkcji doradcy ds. dostępności uczenia. W trakcie realizacji projektu planowane jest dotarcie nawet do 30 tys. dzieci.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) utworzyło w 1946 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, by nieść pomoc dla dzieci i matek w krajach, które zostały zniszczone przez II wojnę światową. W swoich działaniach kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka.