Profil absolwenta

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje zadanie: Kształtowanie kompetencji - od profilu do praktyki - opracowanie „profilu absolwenta” z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym. Etap 1. Przedszkola i szkoły podstawowe.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej MEN: Działania Innowacyjne w Systemie Oświaty.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych absolwentów. Na podstawie badań naukowych, analiz, raportów i doświadczeń innych krajów chcemy wypracować profil absolwenta zawierający kluczowe kompetencje, z którymi kończyć on będzie edukację na każdym z poziomów. Profile te zostaną poddane szerokim konsultacjom ze środowiskiem rodziców, uczniów i nauczycieli oraz organizacji i instytucji zajmujących się edukacja i oświatą. Przygotowane profile będą podstawą do opracowania zmian w edukacji, dzięki czemu będzie ona w większym stopniu odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

Rezultaty:

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy uzyskanie następujących rezultatów:

  • Raporty dotyczące kompetencji absolwentów, które wskażą wymagany i zalecany, poziom i rodzaj kompetencji polskich absolwentów przedszkoli i szkół podstawowych. Wnioski z tych raportów pomogą w identyfikacji najważniejszych wyzwań w obszarze edukacji.
  • Rekomendacje dla zweryfikowania i zbudowania profili absolwenta, które będą podstawą wprowadzenia zmian w podstawach programowych. To ważne dla dalszego rozwoju systemu edukacji w Polsce.
  • Społecznie skonsultowane profile kompetencyjne, aby uwzględnić różnorodne perspektywy i potrzeby społeczności edukacyjnej.
  • Materiały upowszechniające i komunikacja, aby podzielić się z Państwem badaniami, raportami, wynikami projektu i zmianami, które będą wskazywać dalsze strategiczne prace w obszarze oświaty i edukacji.
  • Spotkania stacjonarne i online, aby omówić wyniki projektu i uzyskać Państwa To ważne dla wdrożenia rezultatów naszej pracy i monitoringu skuteczności. To pozwoli Państwu na bieżąco śledzić postępy naszych prac.

Chcemy, aby projekt przyczynił się do lepszej jakości edukacji w Polsce poprzez analizę kompetencji absolwentów, rekomendacje dotyczące profili absolwentów oraz aktywną komunikację i konsultacje z Państwem, planowanych zmian i wypracowanych wspólnie rozwiązań.

Zadania w projekcie:

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących działań:

DZIAŁANIE 1: Przeprowadzenie prac analitycznych i badawczych nakierowanych na przygotowanie systemowej zmiany podstaw programowych w polskich placówkach edukacyjnych (przedszkolach i szkołach).

Poddziałanie 1: Opracowanie raportu zawierającego wnioski nt. poziomu kompetencji polskich absolwentów, w tym najważniejszych wyzwań w tym obszarze.

Poddziałanie 2: Opracowanie raportu zawierającego rekomendacje w zakresie niezbędnych warunków do opracowania nowych profili absolwenta oraz warunków opracowania i wdrożenia nowych podstaw programowych.

Poddziałanie 3: Opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych absolwentów.

Poddziałanie 4: Opracowanie raportu zawierającego rekomendacje do wdrożenia wyników projektu.

DZIAŁANIE 2: Konsultacje społeczne wyników projektu z szerokim gronem interesariuszy.

Grupy docelowe:

Odbiorcami ww. działań są nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz szeroko pojęte środowisko edukacyjno - oświatowe.

 

Data podpisania umowy: 29.03.2024

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 860 000,00  zł

znaki strona www male