Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej. Autorski model glottopedagogiczny

  Pobierz plik PDF

Tekst stanowi prezentację założeń konstruktywizmu, inkluzji i nauczania włączającego, edukacji pozytywnej, międzykulturowości i transkulturowości jako kluczowych pojęć dla współczesnej glottodydaktyki polonistycznej. Zwieńczeniem tej dyskusji jest przedstawienie glottopedagogicznego modelu nauczania języka polskiego jako drugiego autorstwa P. E. Gębala, struktury, która integruje w sobie te wszystkie paradygmaty. Zarówno opisywane pojęcia, jak i działania pedagogiczno-dydaktyczne w nakreślonym modelu mają na celu rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych wszystkich członków społeczności szkolnych. Język polski i kulturę polską prezentujemy jako środki umożliwiające integrację i włączanie uczniów oraz uczennic z doświadczeniem migracji do polskiego systemu edukacyjnego i do życia w Polsce.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka