Korelacja nauczania religii z innymi przedmiotami szkolnymi w nauczaniu przedszkolnym oraz klas I-IV szkoły podstawowej

Korelacja, jako jedna z zasad dydaktycznych, poddawana jest badaniom i naukowej refleksji na gruncie edukacji. Zasada ta odnosi się także do nauczania religii. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obszarów, konkretnych przedmiotów szkolnych oraz zawartych w nich treści, do których odnoszą się najważniejsze dokumenty katechetyczne postulujące zasadę korelacji.

Analiza tych treści odniesiona została do dwóch etapów edukacyjnych: nauczania przedszkolnego oraz klas I–IV szkoły podstawowej. Dla pełniejszej analizy podejmowanego tematu najpierw sprecyzowane zostało samo pojęcie korelacji, jego rozumienie w pedagogice i katechetyce.

Następnie ukazano funkcje i wymiary korelacji. Dalej zaprezentowano obszary i przedmioty (jak i konkretne treści), na które wskazują najnowsze dokumenty katechetyczne w kontekście korelacji nauczania religii z innymi przedmiotami. W końcu sformułowano konkretne wnioski oraz postulaty powstałe na kanwie przeprowadzonej analizy.

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka