Słowo wstępne

  Pobierz plik PDF

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika w 2019 roku. Jest to też dobry moment, aby przekazać szereg ważnych dla Czytelników i Autorów informacji.


Tym numerem rozpoczynamy nowy rozdział w historii czasopisma. Nieco zmieniła się jego formuła i pragnę jako redaktor naczelna przedstawić  Państwu  te  zmiany i nasze ambitne zamierzenia.

Kwartalnik naukowy „Edukacja” w najbliższych latach będzie kontynuował dotychczasowe działania wydawnicze, ale szczególnie skoncentrujemy się na dalszym jego rozwoju, dzięki czemu stanie się on uznanym czasopismem o zasięgu międzynarodowym, skupiającym wiedzę ze wszystkich obszarów nauki podejmujących problemy edukacji.

Dlatego wypracowaliśmy strategię dalszego rozwijania współpracy z przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych poprzez udostępnianie im środka komunikacji oraz metod skutecznej promocji wyników prowadzonych badań.

Chcemy także wspierać interdyscyplinarną współpracę badawczą między środowiskami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych (w tym nauki o kulturze i religii), społecznych (w tym nauki socjologiczne, psychologię i pedagogikę),  przyrodniczych  (w   tym  nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej) oraz ścisłych (zwłaszcza w obszarze doświadczeń badawczych metodyków zajmujących się edukacją w tym obszarze). W kwartalniku będą publikowane teksty naukowe łączące dwa paradygmaty rozumienia edukacji. Do publikowania zapraszamy zarówno badaczy ulokowanych w nurcie badań jakościowych, jak i ilościowych, aby wszyscy mogli prezentować swoje najnowsze osiągnięcia naukowe.

Naszym kolejnym zamierzeniem jest zwiększenie dostępności artykułów napisanych przez polskich autorów, a dotyczących wyników badań nad edukacją w międzynarodowym środowisku naukowym. Dlatego do Rady Naukowej kwartalnika zostali zaproszeni wybitni badacze reprezentujący różne dyscypliny i dziedziny nauki   z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. W najbliższym czasie także w gronie redaktorów tematycznych znajdą się nie tylko uznani badacze z Polski, ale też z zagranicy. Ma to na celu umiędzynarodowienie kwartalnika. Zamierzeniem redakcji jest bowiem interdyscyplinarne, szerokie rozumienie edukacji i podejmowanie nowych wyzwań zmierzających do wprowadzenia czasopisma do obiegu międzynarodowego poprzez ożywienie dyskusji  na  temat  stanu i problemów edukacji w Polsce i na świecie.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka