Formy organizacyjne nauczania religii na podstawie badań własnych

Rodzina jest pierwszą i podstawową jednostką społeczną, gdzie rozpoczyna się i jest nieustannie prowadzony proces wychowawczy dzieci oraz młodzieży. W środowisku rodzinnym dokonuje się również wychowanie religijne młodego pokolenia.

Proces ten jest wspierany zarówno przez wspólnotę eklezjalną, jak i środowisko szkolne. Podstawową formą kształcenia religijnego w polskim systemie oświaty jest lekcja religii, realizowana za pomocną różnorodnych form. To nauczyciel religii decyduje, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia i spotkania z katechizowanymi. Od jego osobistych zdolności i talentów w dużej mierze będzie zależało, która forma interakcji z uczniami będzie dominowała.

Celem zweryfikowania, w jakiej formie najczęściej nauczyciele religii prowadzą zajęcia lekcyjne, przeprowadzone zostały badania empiryczne. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie nauczycieli religii diecezji pelplińskiej.

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka