TIMSS 2015 i PIRLS 2016

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął realizację w terenie Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu (Progress in International Reading Literacy Study) czyli PIRLS 2016. Badanie obejmie 150 szkół podstawowych, 256 oddziałów, około 5000 uczniów. W badaniu bierze udział 51 krajów z całego świata.


PIRLS i TIMSS (Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania – Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) są to badania zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), we współpracy z TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. Każdy kraj dobrowolnie przystępuje do tych badań, decyduje o tym jego ministerstwo edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizację badań TIMSS 2015 i PIRLS 2016 powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych.

Badania te uznawane są za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Ich założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

TIMSS i PIRLS są to dla uczniów i szkół badania dobrowolne i anonimowe (do udziału uczniów wymagana jest też zgoda rodziców). Lista szkół uczestniczących w badaniu nie zostanie udostępniona żadnym podmiotom, ani ministerstwu, ani też kuratoriom. Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Pamiętać jednak należy, iż w celu uzyskania  reprezentatywnych wyników standardy tych badań pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie kraju z bazy porównań międzynarodowych.

TIMSS bada poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych. W roku 2015  do badania przystąpili uczniowie czwartych klas szkół podstawowych. Badanie TIMSS odbywa się w cyklu czteroletnim od 1995. W ostatniej edycji badania w roku 2011 wzięło udział 69 krajów  z całego świata, w tym Polska. Wyniki badania przeprowadzonego w 2015 r. przedstawione będą w grudniu 2016 roku.

W badaniu PIRLS przedmiotem pomiaru jest czytanie dla doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) i czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych). W Polsce w roku 2016 (pilotaż był przeprowadzany na wiosnę roku 2015) badani będą uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej. Badanie PIRLS odbywa się w cyklu pięcioletnim.Realizacja badania w każdej szkole podstawowej będzie polegać na przeprowadzeniu testu  umiejętności wśród wylosowanych 2 oddziałów lub 1 oddziału klasy IV.

Test składa się z dwóch części (tekstu literackiego oraz tekstu użytkowego). Po każdym tekście uczniowie mają do wypełnienia kilka zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu zarówno na poziomie dosłownym, jak i głębsze zrozumienie przekazywanych treści.  Po zakończeniu testu uczniowie wypełnią kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich środowiska domowego. Całe badanie powinno odbyć się w ciągu jednego dnia (całość badania zajmie razem z przerwami zajmie od 2 do 3 godzin lekcyjnych). Elementami badania są także ankiety dyrektora szkoły, rodzica oraz nauczycieli języka polskiego. Wyniki badania PIRLS 2016 przedstawione zostaną w grudniu 2017 roku.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Dlatego też ani nazwy szkół biorących udział w badaniu, ani też uzyskane w nich wyniki nie będą nikomu udostępniane.
Podczas realizacji badania będziemy przestrzegać postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. Wszystkie zbierane i wykorzystywane dane są anonimowe i nie będą w żadnym zakresie upubliczniane.Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA