Próba generalna systemu elektronicznego oceniania

W środę 7 grudnia Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”. Diagnoza będzie okazją, aby po raz pierwszy w warunkach egzaminacyjnych przeprowadzić test systemu informatycznego do e-oceniania „Scoris Assessor” przygotowanego w ramach projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” przez angielską firmę RM Education. System pozwoli na monitorowanie procesu oceniania, ułatwi pracę egzaminatorów oraz pomoże im w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

W listopadzie Komisja przeprowadziła pierwszy test systemu, podczas którego egzaminatorzy sprawdzali odpowiedzi i rozwiązania zadań pochodzące ze sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz egzaminu maturalnego z matematyki, który odbył się w 2010 r. 8 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca doświadczenia pilotażowego zastosowania e-oceniania.

Teraz CKE zdecydowała się na sprawdzenie systemu w warunkach egzaminacyjnych. Okazją będzie prowadzone przez IBE badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”. – Diagnoza będzie pierwszym testem systemu w czasie rzeczywistym i od razu na zadaniach z zakresu nowej podstawy programowej – mówi dr Henryk Szaleniec, lider Pracowni Analiz Osiągnięć Uczniów IBE, który kieruje również realizowanym przez CKE projektem „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania”.

Wprowadzenie e-oceniania oznaczać będzie stopniowe przechodzenie od oceniania prac zapisanych na papierze do oceniania na ekranie komputera. Odpowiedzi uczniów będą skanowane i przesyłane do egzaminatorów, którzy będą mogli je sprawdzać w dowolnym miejscu.

Jednak e-ocenianie ma służyć nie tylko ułatwianiu pracy egzaminatorom. Przede wszystkim pozwoli na bieżąco monitorować jakość oceniania, a przez to wzmocnić jego rzetelność. Przed każdą sesją oceniania egzaminator będzie musiał przejść kwalifikację – test sprawdzający gotowość do oceniania.

Praca egzaminatorów będzie także monitorowana w trakcie trwania sesji. Co jakiś czas egzaminatorzy będą otrzymywać zadania weryfikacyjne. Będą to (przygotowane wcześniej przez zespół standaryzujący ocenianie danego egzaminu) już ocenione rozwiązania, które pozwolą sprawdzić, czy ocena, jaką przyzna za nie egzaminator, mieści się w wyznaczonym zakresie tolerancji. Jeżeli ocena egzaminatora będzie odbiegać od standardu, system automatycznie uniemożliwi mu dalszą pracę.

E-ocenianie ma także ułatwić egzaminatorom doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji w tej trudnej dziedzinie, jaką jest rzetelne punktowanie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przyszłym roku rozpocznie się wdrażanie systemu. CKE zakłada, że pierwszy egzamin, który zostanie e-oceniony, odbędzie się w roku szkolnym 2012/2013.

Polska będzie pierwszym krajem w Europie Środkowowschodniej, która wprowadzi taki system. Na Zachodzie podobne rozwiązania są już stosowane od kilku lat m.in. w Wielkiej Brytanii czy Australii. W opracowywaniu systemu e-oceniania CKE korzysta ze wsparcia brytyjskiej firmy RM Education.

 ***

Diagnoza kompetencji gimnazjalistów to badanie, które IBE przeprowadza równolegle
z badaniem diagnostycznym organizowanym przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w całym kraju (7-8 grudnia br.). W obu badaniach uczniowie III klas gimnazjum będą musieli rozwiązać identyczne zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z czterech dziedzin. Badanie diagnostyczne przeprowadzona będzie na reprezentatywnej próbie 82 gimnazjów.

 

***

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. O wyjątkowym potencjale tej grupy stanowi nie tylko interdyscyplinarność, ale też różnorodność i bogactwo doświadczeń zawodowych, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w organach administracji publicznej, firmach badawczych czy organizacjach pozarządowych.

Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie, aktywnie promuje politykę edukacyjną opartą na faktach (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Oprócz „Entuzjastów Edukacji” IBE prowadzi również projekt „Kwalifikacje po europejsku”, którego celem jest stworzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Ramy te ujednolicą sposób opisywania kwalifikacji. Ułatwi to dostosowanie edukacji do potrzeb sygnalizowanych przez rynek pracy. Pomoże również w podejmowaniu pracy w innych krajach UE. Umożliwi wreszcie osobom, które nabyły określone kompetencje lub umiejętności np. w trakcie wykonywania zawodu, potwierdzenie tych umiejętności egzaminem.

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA