Angielski najczęściej oferowanym przedmiotem rozszerzonym w liceach

Licealiści będą mogli skorzystać z szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych w tym roku szkolnym –wynika z analizy Instytutu Badań Edukacyjnych. Najwięcej oddziałów proponuje rozszerzony angielski, poza nim kolejno: matematykę, geografię, biologię, historię, polski, chemię i fizykę.


IBE przeprowadził analizę oferty liceów ogólnokształcących dla pierwszoklasistów rozpoczynających naukę od 1 września tego roku (czyli dla uczniów, którzy nauczanych zgodnie z nową postawą programową). Badanie zrealizowane w maju 2012 r. obejmowało losową próbę 412 liceów, w których zapowiadano otwarcie 1704 oddziałów. Wyniki badania są reprezentatywne dla populacji liceów ogólnokształcących. Analiza nie obejmowała wymiaru godzinowego oferty w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Badanie pokazuje dominację tradycyjnych przedmiotów rozszerzanych [patrz wykres poniżej]. W ponad połowie oddziałów rozszerzony będzie język angielski. W 20 - 40 proc. klas oferowane będą rozszerzenia wszystkich przedmiotów dominujących w zwyczajowych profilach (matematyka, geografia, biologia, historia, polski, chemia, fizyka, WOS).

angielski-oferta-liceow-wykres-01


Jednocześnie dominują typowe zestawienia rozszerzonych przedmiotów. Z 1704 analizowanych oddziałów tradycyjne „profile” ma ponad połowa (polski-historia - 297, biologia-chemia – 287, matematyka i fizyka – 236). [patrz wykres poniżej]

angielski-oferta-liceow-wykres-02

Oferta przedmiotów rozszerzonych jest dostępna nie tylko w dużych miastach. Poza fizyką i informatyką możliwość wybierania przedmiotów w małych miejscowościach nie jest istotnie mniejsza niż w największych aglomeracjach, a w przypadku rozszerzania języka angielskiego nawet większa. [patrz wykres poniżej]

angielski-oferta-liceow-wykres-03

Z analizy przeprowadzonej przez IBE wynika wyraźnie, że nowa podstawa programowa nie powoduje odejścia od tradycyjnego modelu liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzania przedmiotów. Jednak uczniowie o niestandardowych zainteresowaniach bądź sprecyzowanych, ale nietypowych planach kształcenia akademickiego znajdą także inne profile rozszerzenia (np. historia i fizyka, polski i matematyka, biologia i WOS).


Przypomnienie: Przedmioty rozszerzone – co zmienia nowa ustawa programowa

Zgodnie z nową podstawą programową od 1 września 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych szkół (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:

  1. tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;
  2. w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
    1. język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);
    2. historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka - uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym).
  3. tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, a słuchacz liceum ogólnokształcącego - 2 przedmiotów rozszerzonych, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń (słuchacz), który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczeń (słuchacz), który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

NASZE BADANIA