Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

  1. klarowność sformułowania problemu,
  2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
  3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
  4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

  • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
  • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
  • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
  • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka