Edukacja dla wszystkich – kompetencje absolwentów szkół i metody pracy nauczycieli

  Pobierz plik PDF

Kompetencje uczniów to zagadnienie szerokie i  złożone, musi więc być rozpatrywane na kilku rów-noległych płaszczyznach. W niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na rolę nauczycieli w modelowaniu określonych zachowań oraz znaczenie odwagi, podmiotowości i autonomii w kształtowaniu dynamiki funkcjonowania społecznego. Wskazano również na specyficzne elementy pracy dydaktyczno-wycho-wawczej wraz z przykładami rozwiązań metodycznych przydatnych w projektowaniu procesu naucza-nia-uczenia się. Całość rozważań ma charakter krytycznej analizy, dyskursu i wymiany myśli, a omawiane treści to przede wszystkim pretekst do refleksji nad procesami zachodzącymi między nauczycielem a uczniem.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka