IBE uznanym ekspertem

Z przyjemnością informujemy, że 12 grudnia Komisja Europejska przyznała Instytutowi Badań Edukacyjnych status Instytucji Eksperckiej (Mandated Body) w ramach Inicjatywy Twinning.

Uzyskanie statusu Mandated Body oznacza, że instytucja spełnia pewne kryteria, przede wszystkim merytoryczne, odwołujące się do wiedzy i doświadczenia w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej, a będących przedmiotem statutowej działalności na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Twinning to partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i beneficjentów pomocy. Instrument ten został zainicjowany przez Komisję Europejską w 1998 r. w ramach strategii przedakcesyjnej.

Polega na przekazywaniu krajowi zainteresowanemu, doświadczeń kraju uczestniczącego w inicjatywie, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju udzielającego pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską. Z programu współpracy bliźniaczej mogą ponadto korzystać państwa Bałkanów Zachodnich oraz państwa objęte unijnym programem Wspólnej Polityki Sąsiedztwa.

W Polsce koordynacją projektów twinningowych zajmuje się Departament Wdrażania Programów Rozwojowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, działając jako Administrative Office oraz Krajowy Punkt Kontaktowy (National Contact Point, dalej NCP).