Rekomendacje badaczy dotyczące cyfryzacji szkół

Sara Hennessy i Laura London w napisanym przez siebie opracowaniu koncentrują się na tablicach interaktywnych, ale wiele ze sformułowanych przez nich wniosków, zwłaszcza tych dotyczących przygotowania nauczycieli, można odnieść także do innego rodzaju sprzętu elektronicznego wprowadzanego do szkół. Stąd przydatność tekstu w obecnych polskich realiach, gdy planowane są duże inwestycje ukierunkowane na cyfryzację placówek edukacyjnych. Opracowanie zostało oparte na przeglądzie szerokiego spektrum badań prowadzonych w wielu krajach, wdrażających tablice interaktywne w nauczaniu.

Autorki zarysowują możliwości, jakie daje wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Prezentują dane na temat stopnia upowszechnienia stosowania tablic interaktywnych w kilkunastu wybranych państwach świata. Liderem w zakresie wykorzystania tego rodzaju sprzętu okazuje się Wielka Brytania, w związku z tym opracowanie opiera się w znaczym stopniu, choć nie wyłącznie, na doświadczeniach tego kraju. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła autorkom sformułować kilka wniosków dotyczących wprowadzania nowych technologii (w tym konkretnym przypadku tablic interaktywnych) do szkół:

  • tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych,
  • uczenie się korzystania z tablic interaktywnych wymaga czasu,
  • wpływ stosowania tablic interaktywnych na osiągnięcia uczniów zależy od sposobu pracy nauczyciela,
  • upowszechnienie tablic interaktywnych spowodowało zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z technologii i zasobów internetowych.

Autorki pokazują, jakie są organizacyjne warunki sprzyjające udanemu wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół. Bardzo wiele uwagi poświęcają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, które odgrywa ogromną rolę w cyfryzacji oświaty. Opierając się na wynikach badań, proponują własny model przygotowania nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Sześć najważniejszych jego zasad przedstawić można następująco:

  1. Rozwój zawodowy przebiega na poziomie szkoły i obejmuje badania aktywne (action research), prowadzone przez praktyków;
  2. Działania nastawione na doskonalenie zawodowe i ich przebieg zależą od potrzeb i przekonań nauczycieli;
  3. Doskonalenie zawodowe to praca grupowa, przebiegająca w cyklach refleksji i próbowania;
  4. Praca ta służyć ma ostatecznie wspieraniu uczniów;
  5. Rozwój zawodowy jest ściśle wpisany w normalną organizację pracy nauczycieli;
  6. Zarządy szkół i administracja aktywnie wspierają cały proces.

W końcowej części opracowania autorki rozważają kwestię kosztów i korzyści związanych z realizacją publicznych programów, które zakładają upowszechnianie tablic interaktywnych w nauczaniu.

pdf1

Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych
- rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół
pobierz publikację

NASZE BADANIA