Niezależny Instytut prowadzi rzetelne badania

Oświadczenie Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym

Instytut Badań Edukacyjnych jest niezależnym instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe. Prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych.
Zgodnie z ustawą w zakresie poziomu naukowego prowadzonych badań Instytut jest oceniany przez ministra właściwego do spraw nauki, w zakresie praworządności i gospodarności jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

IBE w pełni odpowiada za konceptualizację i metodologię badań oraz zakres prowadzonych analiz. Plan badań podstawowych IBE jest opiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rozpatrywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostałe badania, w tym projekty systemowe współfinansowane ze środków EFS, realizowane są na podstawie odrębnych umów.
Jednym z projektów systemowych realizowanych przez IBE jest projekt nazywany skrótowo „Entuzjaści edukacji”. Jego celem jest rozwój wieloaspektowych badań edukacyjnych, ich upowszechnienie i instytucjonalizacja. W ramach tego właśnie projektu eksperci IBE zrealizowali Badanie 6- i 7-latków na starcie szkolnym.

Działania związane z tym badaniem podjęto w 2010 roku, koncentrując się w pierwszej kolejności na opracowaniu narzędzia badawczego TUNSS (Testu Umiejętności Na Starcie Szkolnym). To pierwsze tego typu narzędzie diagnostyczne w kraju. Jego opracowanie wymagało ponad rocznej pracy grupy psychologów i pedagogów. Badacze całkowicie samodzielnie określili zakres i tempo prac, biorąc pod uwagę względy merytoryczne, organizacyjne i proceduralne. Działania terenowe realizowało konsorcjum firm badawczych, wyłonione w przetargu. Badanie główne objęło rok szkolny 2012/2013 i polegało na dwukrotnym pomiarze umiejętności tych samych, losowo wybranych dzieci – jesienią i pod koniec roku szkolnego.

Rada Naukowa Instytutu, do której należą wybitni naukowcy, pochodzący z wielu ośrodków uniwersyteckich i badawczych, zapoznała się z Badaniem 6- i 7-latków na starcie szkolnym i uznała, że prowadzone było rzetelnie, zgodnie z wymogami warsztatu naukowego. Zdaniem Rady zastosowane w badaniu procedury spełniały wysokie standardy etyczne, a realizujący badanie wykazali się należytą starannością, co wykluczyło uchybienia natury merytorycznej.

pobierz oświadczenie (docx, pdf)

czytaj także:
Wyniki Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym
Prof. Roman Dolata o kulisach Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym
Prokuratura obala zarzuty „Rzeczpospolitej" wobec IBE