Konferencja "Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka" z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Sekretarz Stanu w MEiN wzięła udział w konferencji „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”. Spotkanie zainaugurowało działalność projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” („Accessible School for All”) realizowanego przez IBE, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Konferencja "Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka" zgromadziła dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Wprowadziła uczestników w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia. Podczas panelu autorzy programów szkoleniowych przedstawili założenia modelu kształcenia Doradców ds. Dostępności Uczenia, na którym opiera się oferowany program doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistów.

Zaprezentowano również przykładowe interwencje wraz ze wskazaniami do stosowania oraz zasady udziału szkół i placówek w projekcie.

Podczas spotkania omówiono:

  • Program 1. Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  • Program 2. System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
  • Program 3. Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży oraz oddziaływanie edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów.
  • Program 4. Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
  • Program 5. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

"Szkoła dostępna dla wszystkich" w Instytucie Badań Edukacyjnych

Projekt realizowany jest przez IBE, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Głównym celem działań jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli). 

Projekt dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz dbałość o budowanie przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Swoim zasięgiem obejmie ponad 11 tys. specjalistów i ok. 30 tys. dzieci. Nauczyciele specjaliści w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich” otrzymają możliwość skorzystania z zasobów metodycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej do wykorzystania w codziennej pracy oraz ze wsparcia metodycznego, superwizji oraz konsultacji.

NASZE BADANIA