Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji rynkowych w edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych w edukacji, w szczególności dedykowanych nauczycielom.

 Kwalifikacje rynkowe w edukacji zawierają efekty uczenia się przydatne w pracy nauczyciela, które nabywa on w toku swojej pracy. W ramach projektu udzielane jest wsparcie ekspertów IBE pozwalające na przygotowanie opisów 5 kwalifikacji rynkowych w edukacji  wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji dla tych kwalifikacji oraz opracowanie wybranych narzędzi walidacji. 

Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

  • szkolenie dla członków zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
  • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,
  • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
  • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
  • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołu opisującego kwalifikację przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych); spotkania będą się odbywać w formie on-line,
  • wsparcie przy zgłoszeniu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK. 

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie kwalifikacji oraz kosztów zgłoszenia kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

NASZE BADANIA