"Edukacja" z numerem "Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów"

Wydawane przez Instytut Badań Edukacyjnych czasopismo "Edukacja" opublikowało kolejny numer "Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów". Redaktorami merytorycznymi byli dr Katarzyna Wiejak oraz dr Tomasz Knopik z IBE. 

Prezentowany numer tematyczny "Edukacji" jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez MEiN i IBE w 2020 r. "Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery".

Organizatorzy wydarzenia postawili sobie za cel zintegrowanie środowiska nauczycieli i specjalistów oraz kadry odpowiedzialne za wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek z naukowcami i dydaktykami akademickimi prowadzącymi kształcenie przyszłych nauczycieli. Okazją ku temu były działania konsultacyjne MEiN związane z modelem Edukacji dla wszystkich, w którym kluczowym aspektem wdrażania zmian jest podniesienie jakości przygotowania kompetencyjnego kadr oświaty. 

Wszystkie artykuły "Edukacji" dostępne są tutaj.

Kwartalnik naukowy "Edukacja"ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa.