Kwartalnik ZSK - pobierz nowe wydanie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w najnowszym wydaniu Kwartalnika ZSK przygotowywanego przez zespół ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych

W bieżącym numerze Kwartalnika ZSK zapytaliśmy ekspertów o znaczenie przedsiębiorczości. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Czy przedsiębiorczość to kluczowa umiejętność na rynku pracy oraz artykułem Nowe wymiary przedsiębiorczości. Pytanie o rolę edukacji w rozwijaniu przedsiębiorczości oraz o to, czy jest to faktycznie kluczowa umiejętność, skierowaliśmy do ekspertów z różnych środowisk i firm: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uniwersytetu, fundacji zajmujących się edukacją, nauczyciela i przedsiębiorcy – odpowiedzi przedstawiamy w cyklu Zdaniem ekspertów

Już w 2006 r. w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady przedsiębiorczość została wskazana jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie.  W artykule Przedsiębiorczość jako cecha typów osób uczących się w dorosłości prezentujemy, w nawiązaniu do idei LLL, wnioski na temat przedsiębiorczości u dorosłych uczestników działań edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi service design i user experience. Natomiast w tekście Uczenie się w szkołach dla dorosłych – odnoszone korzyści i motywacje „dojrzałych” uczniów przytaczamy wyniki analizy wywiadów przeprowadzonych z osobami uczącymi się w szkołach dla dorosłych.

Jako dobrą praktykę w artykule WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ przedstawiamy konkurs dla dzieci i młodzieży oraz związane z nim działania, których efektem było opracowanie zgłoszonych pomysłów na kwalifikacje dziecięce i młodzieżowe w formie cyfrowych odznak. Zapraszamy także do lektury artykułu Wspieranie umiejętności przedsiębiorczych, w którym omówiono wnioski z pilotażowego wdrożenia sektorowych ram kwalifikacji w przedsiębiorstwach: jak przezwyciężyć typowe problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kompetencjami w danej branży, a tym samym przyczynić się do rozwinięcia określonych umiejętności przedsiębiorczych.

Stały rozwój zawodowy, idea uczenia się przez całe życie leżą u podstaw założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W artykule Przedsiębiorczość a kwalifikacje rynkowe omawiamy, jak opisywane są kwalifikacje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, aby były zrozumiałe zarówno dla pani X i pana Y, jak i pracodawców oraz instytucji certyfikujących. Na zakończenie lata proponujemy także na wycieczkę po kwalifikacjach sportowych, związanych z kiteboardingiem – Kiteboarding w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i turystyką – Ludzie ciekawi świata.

Już teraz zapraszamy do lektury kolejnego numeru Kwartalnika ZSK, a także do zapoznania się z wcześniejszymi wydaniami.

NASZE BADANIA