ICCS 2022. Przygotowania do badań w szkołach podstawowych

Zespół ICCS przygotowuje się do realizacji badania głównego ICCS 2022, które zaplanowane zostało na marzec i kwiecień 2022 roku. Badanie zostanie przeprowadzone w 170 szkołach podstawowych z całej Polski.

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022.

Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych no temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów. Dane te wykorzystywane są do monitorowania i rozwoju tego obszaru edukacji.

ICCS 2022. Założenia do badania głównego w szkołach podstawowych

Główny etap badania odbędzie się w marcu i kwietniu 2022 r. Zostaną do niego zaproszeni uczniowie jednej lub dwóch klas ósmych ze 170 polskich szkół podstawowych, które zostaną uprzednio wylosowane przez organizatora. Uczestnictwo w badaniu wylosowanych szkół jest niezwykle ważne.

Międzynarodowe standardy badania pozwalają jedynie na bardzo niewielką skalę odmów szkół i uczniów, a przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych.

ICCS 2022 w Polsce. Najważniejsze informacje

Udział w badaniu wylosowanych szkół jest warunkiem uzyskania reprezentatywnych danych i trafnych wyników. Warto zaznaczyć, że do badania nie można się zgłosić. Instytut Badń Edukacyjnych będzie kontaktował się ze szkołami wylosowanymi do badania.

Wyniki badania opracowywane są w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym. Nie będą one wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani poziomu wiedzy uczniów. Ponadto, organizatorzy nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,

Przy organizacji badania będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna. Działania w szkołach odbędą się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej informacji na stronie iccs.ibe.edu.pl.