IBE uczestnikiem międzynarodowego projektu TRANSVAL-EU

Instytut Badań Edukacyjnych dołączył do międzynarodowego projektu TRANSVAL-EU. We współpracy z instytucjami z kilku wybranych krajów europejskich zaprojektuje rozwiązania dotyczące kompetencji transwersalnych (przekrojowych).

Validation of Transversal Skills Across Europe (TRANSVAL-EU– to pełna nazwa projektu międzynarodowego, realizowanego w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych). Kompetencje te są istotne w procesie przekwalifikowywania się, nabywania nowych umiejętności zawodowych czy poszerzania możliwości zatrudnienia.

W ramach TRANSVAL-EU zostanie opracowana rama kompetencji transwersalnych oraz narzędzia ich walidacji wraz z ofertą szkoleniową dla stosujących je praktyków. Rozwiązania te zostaną przetestowane w 5 krajach, m.in. w Polsce. Analiza porównawcza wyników uzyskanych w poszczególnych krajach będzie podstawą do stworzenia europejskich i krajowych rekomendacji dotyczących prowadzenia i wdrażania walidacji kompetencji transwersalnych. W polskim pilotażu działaniami zostaną objęci doradcy zawodowi (w szerokim rozumieniu) oraz osoby przeprowadzające walidację w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Co to są kompetencje transwersalne?

Kompetencje transwersalne, zamiennie nazywane przekrojowymi, to takie, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach, kontekstach, zawodach, rolach, stanowiskach i branżach. Np. umiejętność krytycznego myślenia, znajomość języka obcego lub umiejętność zarządzania projektem przyda się zarówno w branży badawczej, jak i w przemyśle lub transporcie. Można powiedzieć, że kompetencje transwersalne są spoiwem umiejętności zawodowych, np. prowadzenie księgowości to umiejętność zawodowa, ale zarządzanie zespołem księgowych to już umiejętność transwersalna.

Specyfika kompetencji transwersalnych utrudnia ich nabywanie np. w strukturach formalnego systemu oświaty. Trudna jest także ich walidacja, czyli sprawdzenie i potwierdzenie, że osoba posiada daną kompetencję czy też zestaw kompetencji przekrojowych.

Wśród kompetencji transwersalnych cennych na rynku pracy można wymienić np. podejmowanie inicjatywy, adaptację do nowych warunków, umiejętność rozwiązywania problemów, ocenę ryzyka czy umiejętność podejmowania decyzji.

Rosnące znaczenie kompetencji przekrojowych wynika m.in. z globalnych trendów i dynamicznych zmian cywilizacyjnych, powodujących reorganizację pracy i rolę pracownika. Zapotrzebowanie na takie kompetencje wynika również z faktu, że obecnie posiadane umiejętności szybko się dezaktualizują. Co więcej, coraz bardziej istotne stają się te kompetencje, które trudniej jest poddać procesowi automatyzacji.

Więcej informacji

NASZE BADANIA