Dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

 1. klarowność sformułowania problemu,
 2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
 3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
 4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

 • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
 • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
 • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
 • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

 • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

 • Małgorzata Krzeczkowska