Wytyczne dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Redakcja przyjmuje artykuły w wersji elektronicznej, w języku polskim i angielskim. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Tekstów nie należy podpisywać, a wszelkie informacje, które mogłyby nakierować na autora (autorów) artykułu należy zanonimizować. Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać:

a) oświadczenie o oryginalności tekstu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” [dalej „EBiŚ”] (pobierz plik PDF);

b) plik tekstowy z danymi teleadresowymi i notą o autorze (autorach);

c) plik z tekstem zasadniczym przygotowanym zgodnie ze standardami APA, zawierający bibliografię, 4-5 słów kluczowych i streszczenie w języku polskim i angielskim oraz angielską wersję tytułu;

d) pliki graficzne, jeśli pojawiają się w artykule (koniecznie jako odrębne pliki).

 

 1. Teksty złożone do „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej” nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Jeżeli artykuł był już opublikowany w innym języku, należy zaznaczyć to w przesłanych materiałach. Autor powinien też ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 8).
 1. W przypadku publikacji powstałej w ramach projektu lub grantu badawczego, w pliku z danymi teleadresowymi, konieczne jest dodanie formuły: Artykuł powstał [badania przeprowadzono] w ramach projektu [tytuł, a w nawiasie nr projektu], prowadzonego w [nazwa instytucji], finansowanego przez [nazwa grantodawcy]. W przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej w pliku z danymi teleadresowymi należy zawrzeć formułę: Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej [rozprawy doktorskiej) przygotowanej pod kierunkiem [tytuł, imię, nazwisko promotora] w [nazwa i wydział instytucji naukowej].
 1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora
  (autorów), stopień lub tytuł naukowy (jeśli dotyczy), numer ORCiD (jeśli dotyczy), afiliację, aktualny telefon, e-mail (adres e-mail zostanie opublikowany przy nazwisku autora).
 1. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, grafik, zdjęć, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

 

 1. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 1. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 1. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w przesłanej postaci.
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia tekstu na dowolnym etapie procesu jego publikacji. 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

 1. Tekst główny: Objętość ok. 20–40 tys. znaków (+ bibliografia), zapisany w pliku tekstowym, w formatach: .doc, .rtf lub .docx, wyjustowany, złożony stylem normalnym (zasadniczym), podstawowym krojem pisma Times New Roman; wielkość czcionki 12 pt, ciągła numeracja stron w dolnym prawym rogu, 1,5 linii odstępu między wierszami; marginesy po 2,5 cm z każdej strony. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 0,5 cm.
 1. W tekście głównym nie należy stosować pogrubień ani podkreśleń, kursywa stosowana jest dla nazw publikacji, słów obcojęzycznych lub symboli matematycznych. Jeśli to możliwe należy unikać skrótów, z wyjątkiem ogólnie przyjętych w jęz. polskim (m.in., np. itd.). Przy akronimach i skrótach nazw należy podać pełne rozwinięcie przy pierwszym użyciu, a stosowany w dalszej części tekstu skrót zapisać w kwadratowym nawiasie. Cyfr należy stosować do zapisu wartości powyżej 10 (włącznie); do zapisu wartości poniżej 10 należy używać wyrazów (z wyjątkiem abstraktów i tabel – tutaj cyfry).
 1. Śródtytuły pogrubione, oddzielone 1 wierszem światła od ostatniego akapitu. Pierwszy poziom śródtytułu wyśrodkowany, drugi wyrównany do lewej, trzeci poziom śródtytułu z pogrubieniem i kursywą wpuszczony w akapit, czwarty pisany kursywą bez pogrubienia, w akapicie.
 1. Opis tabeli: Zapis bez skrótu, z numeracją, bez kropki po numerze, bez boldowania, tytuł tabeli poniżej kursywą, wszelkie adnotacje, legenda pod tabelą.

Tabela 1

Tytuł tabeli

     

Źródło:

 1. Do elementów graficznych stosować należy dwie formy zapisu: Rysunek (wykresy, schematy, i wszystkie inne elementy graficzne, poza zdjęciami) i Zdjęcie. Podpis pod rysunkiem/zdjęciem, bez skrótu, z numeracją i kropką na końcu, po której dajemy tytuł lub opis zdjęcia, autor zdjęcia w nawiasie (fot. J. Kowalski). Elementy graficzne należy dostarczyć jako odrębne pliki – dotyczy to m.in. wszystkich wykresów, grafik, zdjęć, printscreenów oraz materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 1. Przypisy rzeczowe umieszczane są na dole strony; odwołania bibliograficzne w tekście (nazwisko, rok wydania), zgodne ze standardem APA (charakterystyka poniżej). Cytując, należy zawsze podać w nawiasie: autora/autorów, rok wydania i numer strony (np.: Kowalski, 1992, s. 224). Gdy objętość cytatu przekracza 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem 0,5 cm, bez cudzysłowu, czcionką TNR 11 pt. W pozostałych przypadkach fragment umieszcza się w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie. Do wyróżnienia cytatu nie należy stosować kursywy.

 

 1. Streszczenie informatywne w języku polskim oraz angielskim do 250 słów. Musi obejmować krótkie i treściwe wskazanie: poruszanej problematyki, celu badań, metodologii, użytych danych, rezultatów i konkluzji,.

Załączniki:

 1. Zasady odwoływania się do innych publikacji
 2. Szablon artykułu

Zobacz: Standardy etyczne i obowiązki redakcji, autorów i recenzentów

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

 • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

 • Małgorzata Krzeczkowska