Słowo wstępne

  Pobierz plik PDF

Edukacja to całożyciowy proces kształtujący funkcjonowanie człowieka. Wprawdzie edukacja przede wszystkim postrzegana jest w przestrzeni społecznej jako działania mające miejsce w obrębie szkoły, niezależnie od jej poziomu, nie należy zapominać, że kształtowanie się postaw i motywacji do działania jest wypadkową doświadczeń nie tylko ulokowanych w sys- temie edukacyjnym, ale także poza nim. Kompetencje, jakie otrzymuje człowiek w przebiegu życia są wypadkową budowanej w ten sposób wiedzy. Tę można osiągnąć rożnymi drogami. Traktują o tym artykuły, które chcemy Państwu zaprezentować w tym numerze kwartalnika

„Edukacja”. Tematyka ta przyświecała określonemu doborowi tekstów, dzięki któremu moż- liwe było zaprezentowanie zarówno perspektywy naukowej, jak i praktycznej, dając wkład do dyskusji o zadaniach stojących przed szeroko rozumianą edukacją. Skupiliśmy się na tym, aby przedstawić teksty opisujące perspektywę edukacji dzieci, ale też edukacji dorosłych, wreszcie aby spojrzeć na edukację pod kątem jej roli dla budowania stylów i strategii życiowych.

Wydanie kwartalnika „Edukacja” rozpoczynamy tekstem Krzysztofa Ostaszewskiego, Agnieszki Pisarskiej, Kingi Sochockiej, Marcina Sochockiego  Karoliny Van Laere pt. Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci wwiekuwczesnoszkolnym, dzięki któ- remu możemy spojrzeć na problem budowania dziecięcej wiedzy poprzez edukację medialną.

W artykule zatytułowanym Kiedy wizualizacja nie wspiera rozumowania – przypadek pewnego zadania z matematyki Kamil Palusiński włącza się w dyskusję dotyczącą metod  i efektywności nauczania matematyki. Na podstawie analizy wykonywanego przez uczniów zadnia wskazuje, że jeden z kognitywnych procesów (wizualizacja) zaangażowany w nauczanie geometrii w pewnych warunkach może prowadzić do błędnych rozwiązań.

Na  edukację można też popatrzeć z perspektywy nauczyciela, zwłaszcza jest to ważne   w sytuacji pracy wymagającej szczególnych kompetencji, o czym Czytelnicy mogą dowiedzieć się z tekstu Małgorzaty Skury The experiences and difficulties of teachers in working with ASD learners from various types of schools.

Edukacja jako czynnik decydujący o wyborze stylu życia, a tym samym o jego jakości kształtowanej w przebiegu całego życia, ukazana jest w artykule Henryka Domańskiego Wpływ ruchliwości edukacyjnej na styl życia. Czytelnik dowie się z tekstu, jaką rolę odgrywa zmiana wykształcenia w porównaniu z wykształceniem rodziców w procesie adaptacji do nowych środowisk pod względem praktykowania kultury.

Wreszcie ostatnie cztery teksty, których Autorzy postrzegają rolę edukacji w przebiegu życia w zróżnicowany, choć istoty dla tego procesu sposób. Warto spojrzeć na edukację z perspek- tywy kultury prawnej, o czym można przeczytać w tekście Doroty Sieroń Troska o kulturę prawną wśród celów edukacji kulturalnej.

O potrzebie edukacji przestrzennej wśród najmłodszych, która wprowadzana jest w po- znańskich przedszkolach dzięki projektowi realizowanemu przez studentów, przeczytamy w artykule Adama Wronkowskiego Poznańska Akademia Przestrzeni jako przykład stu- denckiego projektu edukacji przestrzennej.

Analiza podstaw programowych pod względem kompetencji społecznych przedstawiona jest w artykule autorstwa Hanny Solarczyk-Szwec Kompetencje społeczne i obywatelskie  w podstawach programowych kształcenia ogólnego w świetle wyzwań Zintegrowanej Stra- tegii Umiejętności 2030.

Na zakończenie warto przeczytać o tym, jaką rolę w edukacji całożyciowej w kontekście gromadzonego kapitału ludzkiego odgrywa dostarczanie informacji, o czym pisze Aneta Sobotka w artykule pt. Impact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka