Dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

 1. klarowność sformułowania problemu,
 2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
 3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
 4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

 • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
 • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
 • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
 • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Polska na drodze do utworzenia pierwszego biocentrum edukacji

 • Małgorzata Osowska

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Jerzmanowice–Przeginia (województwo małopolskie)

 • Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś

Prozdrowotne i terapeutyczne właściwości wybranych rodzajów miodu

 • Klaudia Szymanowska, Bożena Witek

Różnorodność gatunkowa zapylaczy

 • Paulina Burkot

Różnorodność gatunkowa zapylaczy – karta pracy

 • Paulina Burkot, Patrycja Burkot

Eko-porządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 2)

 • Małgorzata Krzeczkowska