Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego w świetle wyzwań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  Pobierz plik PDF

Przedmiotem badań w niniejszym artykule są kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadpodstawowej wdrażanych w ramach reformy oświatowej i ich ocena w świetle wyzwań Zintegrowanej Strategii Umiejętności. W tym celu zostanie wykonana analiza Zintegrowanej Strategii Umiejętności – strategicznego dokumentu polityki państwa wobec edukacji pod względem zapisów dotyczących kompetencji społecznych i obywatelskich w systemie kształcenia ogólnego, by zidentyfikować wyzwania, które wpływają na jakość kapitału ludzkiego i społecznego. Następnie skonfrontuję je z zawartością podstaw kształcenia ogólnego w obrębie kompetencji społecznych i obywatelskich. Metodą badania jest analiza źródeł zastanych, tj. Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz podstaw programowych kształcenia ogólnego. Wyniki analiz dotyczą wiedzy, umiejętności i postaw zawartych w kompetencjach społecznych i obywatelskich na wszystkich i poszczególnych etapach kształcenia oraz potencjalnych funkcji edukacji wynikających z zapisu wymagań ogólnych i szczegółowych zakwalifikowanych jako kompetencje społeczne i obywatelskie. Wnioski z analizy danych wskazują na istotną rozbieżność pomiędzy zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącymi kompetencji społecznych i obywatelskich a wyzwaniami Zintegrowanej Strategii Umiejętności, które stawiają pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celów ZSU.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka