Aktualności

Projekt BIObec coraz większymi krokami zmierza do końca. Mamy już koncepty sześciu modeli biocentrów edukacji w Europie, w tym jeden dla Europy Środkowo-Wschodniej, którego gospodarzem jest Polska.

BIObec jest ogólnoeuropejskim, nowatorskim projektem, którego rezultatem jest opracowanie koncepcji działania oraz modeli biznesowych dla sześciu regionalnych Centrów Edukacji Biologcznych tzw. BBEC. Takie bio-centra zaprojektowano dla krajów Europy Północnej (Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia), regionu Morza Śródziemnego (pilotowany przez Włochy i Hiszpanię, ale skupiający się również na Grecji i Portugalii) oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej (pilotowany przez Polskę, Czechy, Bułgarię).

IBE współuczestniczy w międzynarodowym projekcie BIObec, realizowanym z Programu Horyzont. Celem tego projektu jest wypełnienie luki między przemysłem opartym na biotechnologii a systemem edukacji. W tym celu ma stworzyć sześć wielopoziomowych Ośrodków Edukacji i Szkoleń w zakresie bioproduktów (BBEC), które będą działać jako centra wiedzy. Jedno z tych centrów powstanie w Polsce.

W agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r., zaproponowana została wspólna mapa drogowa działań na rzecz pokoju i dobrobytu, służących ludziom i środowisku, obecnie i w przyszłości. Jej trzon stanowi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Dziś Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych. Warto w związku z tym przypomnieć, dlaczego i w jaki sposób torebki szkodzą naszemu środowisku i czemu lepiej już dziś zacząć używać zamiast nich toreb papierowych bądź płóciennych.

BIObec to ogólnoeuropejski projekt, w którym uczestniczy IBE, mający na celu budowanie mostów pomiędzy biogospodarką a systemem edukacji, poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami.

Śmieci i odpady mają przyszłość i mogą nam jeszcze nie raz posłużyć. Tymczasem składowane byle gdzie trafiają często do rzek i są przenoszone do mórz i oceanów. Niszczą zarówno środowisko, w którym żyją rośliny i zwierzęta, jak i mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i jego przyszłość.

Partnerzy projektu BIObec zebrali szereg przykładów najlepszych praktyk wybranych spośród regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych studiów przypadków i wspólnych działań.

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu przypominamy o działaniach BIObec na rzecz rozwoju biogospodarki.