Projekt UNICEF (ASA) na prezentacji raportu w Ambasadzie Brytyjskiej

British Council w Polsce opublikowało raport zatytułowany “Understanding Teachers' Needs in Multicultural Classrooms'". Raport przedstawia różnorodne wyzwania stojące przed polskim systemem edukacyjnym w świetle napływu dzieci i młodzieży ukraińskiej po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Analiza opinii uczestników badania koncentruje się na identyfikacji kluczowych wyzwań w strukturze systemu, barierach językowych, odporności oraz dobrostanu uczniów.

Oficjalna prezentacja raportu odbyła się w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie 14.03.2024 r. podczas spotkania ekspertów, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji związanych z sektorem edukacji, m.in. reprezentanci projektu UNICEF „Szkoła dostępna dla wszystkich”. 

W raporcie przedstawiono analizę istniejących problemów takich jak:

  • braki kadrowe nauczycieli
  • zwiększony stres uczniów
  • nadmierne skupianie się na ocenianiu i egzaminach
  • trudności w integracji zespołów klasowych
  • bariery językowe.

Rekomendacje koncentrowały się na wzmocnieniu mechanizmów wsparcia psychospołecznego oraz tworzeniu inkluzywnych, wielokulturowych przestrzeni edukacyjnych. 

Głos przedstawicieli projektu uwzględniał perspektywę wyzwań, z jakimi mierzą się nauczyciele specjaliści w obliczu zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów w szkołach ogólnodostępnych. Liderka projektu, dr Beata Papuda-Dolińska, podkreśliła potrzebę doskonalenia zawodowego tej grupy nauczycieli ze względu na wysoką częstość potrzeb w zakresie dodatkowego wsparcia w uczeniu się, ale również jakościową złożoność tych oddziaływań, które nie są ukierunkowane tylko na uczniów z niepełnosprawnościami, ale również dzieci z trudnościami w relacjach rówieśniczych, problemami w zakresie zdrowia psychicznego (np. trauma wojenna, problemy adaptacyjne) czy doświadczeniami migracji.

Planowane w projekcie działania takie jak wdrażany aktualnie proces „uczenia się w działaniu” nauczycieli specjalistów, moduł nauczania języka polskiego jako obcego czy materiały i warsztaty z zakresu MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support" (Wsparcie Psychospołeczne i Zdrowie Psychiczne) stanowią odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania edukacyjne jak również uzupełniają strategie o charakterze systemowym, obejmujące szerokie społeczności szkolne. 

Link do raportu: https://www.britishcouncil.pl/projekty/edukacja/empowering-education-report