Szkolenia

Kurs szkoleniowy realizowany w projekcie “Szkoła dostępna dla wszystkich” przygotowujący nauczycieli specjalistów do roli doradców dostępności uczenia (DDU)  składa się z 3 etapów:

Etap 1. kurs e-learningowy 

Etap 2. Warsztaty

Etap 3. Interwencje

Kurs e-learningowy składa się z 5 programów, a każdy program tworzy 5 modułów. Programy:

  • Program 1. Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • Program 2. System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
  • Program 3. Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży oraz oddziaływanie edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów
  • Program 4. Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy
  • Program 5. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły/przedszkola

Moduły mają 4-stopniową strukturę, na która składają się:

1.Film edukacyjny wprowadzający do danego zagadnienia 

2.Materiały szkoleniowe do samodzielnego przestudiowania. 

3. Ćwiczenia do treści modułu utrwalające wiadomości

4. Quiz - test jednokrotnego wyboru - sprawdzający stopień opanowania treści modułu.

W każdym module znajduje się nagranie wykładu prowadzonego przez przedstawicieli uczelni - specjalistów w danym obszarze tematycznym oraz materiały do samokształcenia i późniejszego wykorzystania w praktyce zawodowej, np. scenariusze zajęć, studia przypadków, studia interwencji, poradniki, przewodniki. Materiały są wzbogacone o ćwiczenia interaktywne. Przejście do kolejnych modułów możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu testu, który składa się każdorazowo z 15 pytań zamkniętych. Szkolenie będzie realizowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w trybie swobodnego dostępu - można zalogować się na platformę o każdej porze, przeznaczyć na szkolenie dowolną ilość czasu, przerwać i kontynuować je od ostatnio oglądanego elementu. 

Szkolenia w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" 

Szkolenia w interaktywnej formule będą realizowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W strukturze programów szkoleń znajdą się:

  • webinary, których treści zamieszczone na platformie będą dostępne dla uczestników w trybie ciągłym: filmy edukacyjne, materiały do samokształcenia (scenariusze, poradniki, przewodniki, studia przypadków, studia interwencji), interaktywne ćwiczenia oraz quizy.
  • warsztaty realizowane online w trybie synchronicznym w formie spotkań z trenerami - ekspertami, którzy poprowadzą dyskusję, odpowiedzą na pytania i wątpliwości związane z tematami poruszanymi na szkoleniach. 

Treści szkoleń koncentrują się wokół praktycznych rozwiązań sytuacji problemowych pojawiających się w codziennej pracy nauczycieli specjalistów. Kluczowym pojęciem jest "interwencja", rozumiana jest jako określony proces wspierający w odpowiedzi na sytuacje trudne wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Autorzy i trenerzy realizujący programy szkoleń zaprezentują 20 różnych interwencji mających zastosowanie w praktyce edukacyjnej szkoły i przedszkola.