FAQ

1. Ile interwencji musi zrealizować nauczyciel -  uczestnik projektu?

Odp: Każdy DDU jest zobowiązany do wykonania 5 interwencji - zgodnie z zapisami w regulaminie : przeprowadzenie lub zorganizowanie, w ramach swoich obowiązków zawodowych, we współpracy z innymi nauczycielami szkoły/placówki, 5 wybranych interwencji, których metodyka została zaprezentowana w czasie szkolenia oraz udokumentowania tych działań w formie raportu, sporządzonego zgodnie z podanym wzorem (dostępnym na stronie projektu) (Par. 4 pkt 2d) 


2. Czy interwencje wybrane do realizacji powinny być z różnych programów?

Odp: Wybór interwencji należy do uczestnika. Nauczyciel może wybrać interwencje z jednego programu, z kilku lub wykonać tę samą interwencję z innym uczniem/uczniami.

 

3. Czy do projektu zgłasza się jednego DDU, czy też mogą być zgłoszone 2 osoby lub więcej (np. logopeda + psycholog)?

Odp: Szkoła może zgłosić kilku DDU.


4. Czy nauczyciel zgłaszany jako DDU musi być specjalistą? Czy np. nauczyciel, który uczy jpjo. (j. polskiego jako obcego) może być zgłoszony jako DDU do programu?

Odp: Do projektu może być zgłoszony tylko nauczyciel zatrudniony jako nauczyciel specjalista (nauczyciele pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni ) – Regulamin par. 1 pkt 4 

 

5. Czy szkoła może zgłosić się do kilku programów w projekcie?

Odp: Szkoła zgłasza się do projektu jako całości. Szkolenie, które przechodzi nauczyciel specjalista obejmuje wszystkie programy (5 programów).6. Czy zgłoszeni DDU z jednej szkoły mogą mieć pod sobą tych samych uczniów i nauczycieli?

Odp: Tak


7. Kim jest DDU?

Odp: Jest to status doradcy ds. dostępności uczenia się przypisany nauczycielom specjalistom w projekcie. Zadania, które są przewidziane do realizacji przez DDU (interwencje) są związane z tworzeniem dostępnego środowiska uczenia się. Nauczyciele specjaliści – uczestnicy Projektu po zakończeniu swojego udziału w Projekcie otrzymują certyfikat doradcy ds. dostępności uczenia się (DDU) (Par. 4 pkt 1 Regulaminu).

 
8. Jakie są korzyści z udziału w projekcie?

Odp: Korzyści płynące z udziału w programie to między innymi doskonalenie zawodowe, dostęp do bezpłatnych konsultacji dla wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów placówek zakwalifikowanych do projektu, warsztaty w formie spotkań online z ekspertami – trenerami wykłady w formie webinarów, szkolenie na ZPE w formule swobodnego dostępu do zasobów: filmów, materiałów, scenariuszy, przewodników (Par. 5 Regulaminu).

 
9. Kiedy rozpoczynają się szkolenia?

Odp: Szkolenia rozpoczynają się po zakończonej rekrutacji. Pierwszy etap: e-learning na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zaplanowane są na listopad 2023 – luty 2024. Szkolenia w tej części realizowane są w trybie swobodnego dostępu. Kolejny etap to warsztaty online.

 

10. Czy będą przyznawane nagrody?

Odp: Podczas programu zaplanowane są nagrody za najlepsze opisy interwencji. Do tego po zakończonym programie, każdy uczestnik może otrzymać  mikropoświadczenia Odznaka+. (Par. 4 pkt 1 Regulaminu). Placówki otrzymają również zestawy edukacyjne od UNICEF dedykowane najmłodszym dzieciom. 

 

11. Ilu uczniów i ilu nauczycieli należy objąć wsparciem w ramach projektu?

Odp: Zakłada się, że DDU w czasie realizacji interwencji obejmie wsparciem min. 10 nauczycieli oraz min. 28 dzieci/uczniów. 

 

12. Czym są interwencje?

Odp: To strategie, metody, procedury postępowania edukacyjno – specjalistycznego, których metodyka zostanie przedstawiona podczas szkoleń. Interwencją może być przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli lub rodziców, zastosowanie określonej metody w pracy z grupą (np. metody międzykulturowego portfolio) lub indywidualnie w pracy z uczniem, przeprowadzenie diagnozy przesiewowej w klasie, itp.