Formularz zgłoszeniowy

Dane dotyczące organizowanego wydarzenia

zaznacz, jeśli wydarzenia trwa dłużej niż jeden dzień
Możesz rozciągnąć pole w pionie aby zobaczyć cały wprowadzony tekst
Możesz rozciągnąć pole w pionie aby zobaczyć cały wprowadzony tekst
Jeśli jest płatne prosimy o zaznaczenie pola
opcjonalne do wypełnienia
No file(s) selected
No file(s) selected
Pismo uwzględniające propozycję uczestnictwa i formę udziału w wydarzeniu

Dane dotyczące instytucji

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01- 180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres.
Cel i podstawa przetwarzania
a. kontakt i/lub nawiązanie współpracy w związku z otrzymanym zgłoszeniem o objęcie wydarzenia patronatem IBE,
b. w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane w celu obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń.
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes w postaci komunikacji i nawiązania współpracy oraz obrony swoich praw.
Odbiorcy danych osobowych
Dane będą udostępniane podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas współpracy a następnie do 6 miesięcy od daty zakończenia wydarzenia objętego patronatem. W przypadku niepodjęcia współpracy dane osobowe będą usuwane niezwłocznie tj. maksymalnie do 1 miesiąca.
Mają Państwo poniższe prawa:
a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
c) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Państwem.