Fenomenografia jako klucz do świata dziecięcych koncepcji umysłu i poznania

Fenomenografia to strategia badawcza opracowana w latach 70. na Uniwersytecie w Göteborgu przez zespół badaczy pod kierunkiem Ference’a Martona. Niniejsza praca jest studium empirycznym poświęconym wyłonieniu i opisaniu różnych sposobów doświadczania przez ludzi zjawisk (fenomenów) ze świata zewnętrznego, zwłaszcza zjawisk edukacyjnych. Jej główny cel polega na ukazaniu przydatności perspektywy fenomenograficznej w badaniach dziecięcych doświadczeń metapoznawczych rozumianych jako zespół sądów, przekonań i ocen wyniesiony z sytuacji uczenia się. Na przykładzie wybranych obszarów doświadczeń metapoznawczych (takich jak dziecięce konceptualizacje umysłu) przedstawione zostaną: zasady planowania wywiadu z dziećmi, możliwości wykorzystania rysunku jako specyficznej formy wypowiedzi dziecięcej, a także trudności i wątpliwości pojawiające się w procesie analizy i kodowania zebranych danych empirycznych. Omówiona zostanie także rola wiedzy niejawnej, intuicyjnej, nienazwanej jako ważnego obszaru doświadczeń metapoznawczych, które podczas spotkania i rozmowy z badaczem mają szansę na skrystalizowanie i przeniesienie w obszar świadomej refleksji dziecka. Tekst adresowany jest szczególnie do tych badaczy zainteresowanych badaniem sposobów, w jaki dzieci postrzegają i konceptualizują świat mentalny.

Fenomenografia to studium empiryczne, którego celem jest wyodrębnienie i opisanie ograniczonej liczby jakościowo różnych sposobów doświadczania, konceptualizowania, rozumienia, postrzegania i odczuwania zjawisk oraz aspektów otaczającej człowieka rzeczywistości (Marton, Booth, 1997; Kubinowski, 2010; Richardson, 1999). Co ciekawe, pomimo wyjątkowych, odróżniających ją od innych strategii badawczych założeń metodologicznych fenomenografia nie jest definiowana w podręcznikach jako metoda w ścisłym tego słowa znaczeniu – „jest to raczej droga – podejście do – identyfikowania, formułowania i zmagania się z pewnym rodzajem problemów badawczych, specjalizacja skoncentrowana szczególnie na problemach związanych z uczeniem się i rozumieniem w warunkach edukacyjnych” (Marton, Booth 1997, loc. 2672). Tym, co czyni fenomenografię szczególnie użyteczną w badaniach edukacyjnych, są oferowane przez nią możliwości wejrzenia ze zrozumieniem w zjawiska i procesy mentalne niedostępne bezpośredniej obserwacji, a kluczowe dla przebiegu procesu uczenia się. Fenomenografia bywa często łączona z fenomenologią, czasami wręcz uważana za jej praktyczną egzemplifikację i zastosowanie (Szkudlarek, 1997; por. Richardson, 1999). Wydaje się jednak, że można ją uznać co najwyżej za daleką krewną fenomenologii (Szkudlarek, 1997), ponieważ jej główne założenia epistemologiczne zostały sformułowane ex post, a nie wyprowadzone w sposób teoretyczny z fenomenologii. Wspólnym mianownikiem jest tu przede wszystkim uznanie za przedmiot badań ludzkiej świadomości i obecnych w jej ramach form czy sposobów doświadczania świata przez podmiot, tzw. perspektywa drugiego rzędu – w odróżnieniu od perspektywy pierwszego rzędu, której celem jest bezpośredni opis rzeczywistości (Marton, Booth, 1997). Niemniej jednak te dwa metodologie raczej więcej dzieli niż łączy (Marton, 1981).

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka