IX Forum Pomorskiej Edukacji „Zawodowcy Pomorza” z udziałem przedstawicieli IBE

Podczas IX edycji Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 5 czerwca 2024 roku w AmberExpo w Gdańsku, uczestnicy mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z wyzwaniami kształcenia zawodowego. Wydarzenie pod hasłem “Zawodowcy Pomorza” obfitowało w interesujące wykłady i dynamiczne debaty, umożliwiając aktywny udział w dyskusji na temat przyszłości edukacji zawodowej w regionie.

Już od 2012 roku Forum Pomorskiej Edukacji, którego inicjatorem i organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, stanowi przestrzeń do prowadzenia dialogu edukacyjnego oraz budowania partnerstwa i platformy współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami pomorskiej edukacji zawodowej?

W wydarzeniu wzięli udział m.in. dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół zawodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego a także administracji rządowej. Wśród zaproszonych gości w roli prelegenta oraz moderatorki panelu znaleźli się przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych.

Konferencję rozpoczął Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Bonna, który w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił kluczowe znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju regionalnej gospodarki. W szczególny sposób zaakcentował również rolę i znaczenie współpracy pracodawców ze szkołami.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie rozwój szkolnictwa zawodowego bez silnego związku edukacji z biznesem.

Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprezentował główne cele i strategie regionalnej polityki edukacyjnej. Podkreślił znaczenie środków europejskich dla rozwoju szkolnictwa zawodowego na Pomorzu. W jego wypowiedzi pojawił się również wątek konieczności mocniejszego zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, których czynny udział obok skutecznego doradztwa zawodowego oraz inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych jest gwarancją dobrego przygotowania uczniów na zmieniający się, także technologicznie, rynek pracy.

Podczas debaty na temat wyzwań kształcenia zawodowego dyskutowano także o potrzebie włączenia pracodawców w proces kształcenia oraz upowszechniania praktycznego kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Dyskusję moderowała Dorota Heiza z Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie zaangażowana w projekt “Nauczyciele zawodu”. W gronie panelistów zasiedli zarówno przedstawiciele świata edukacji jak i biznesu.

W trakcie dyskusji przedstawicielka pracodawców, Jolanta Szydłowska Prezeska Zarządu Forum Pracodawców Północy, zwróciła uwagę na wciąż małe zainteresowanie pracodawców czynnym udziałem w kształceniu przyszłych kadr. Wskazywała także na bariery i przeszkody jakie pojawiają się na drodze do tej współpracy. Zwróciła uwagę na to, iż pracodawcy nie do końca orientują się, jakie ramy takiej współpracy są możliwe i potrzebują wsparcia w tym zakresie. Pojawił się także wątek potrzeby stworzenia systemu zachęt i rekompensat dla pracodawców, szczególnie małych i średnich firmy, który nie mogą sobie pozwolić  na ponoszenie kosztów związanych z przygotowaniem młodych kadr na rynek pracy.

Jacek Tomczak, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, podkreślił, iż ścisła współpraca między szkołami a pracodawcami to jedyna droga, aby dobrze przygotować uczniów do  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zdaniem Dyrektora pracodawcy nie do końca dostrzegają korzyść z przyjmowania młodych ludzi na praktyki, a w jego opinii jest to najlepsza polityka pozyskiwania pracownika i najskuteczniejsza metoda budowania dobrej marki pracodawcy na rynku pracy. Korzyści z zaangażowania się w praktyki uczniowskie przez pracodawców podkreślała także uczennica 3 klasy, o profilu technik automatyk, w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, Aleksandra Zimny. Zapewniła pracodawców,  że młodzi ludzie chętnie wrócą do pracodawcy, który podczas praktyk zrobił na nich dobre wrażenie i który przede wszystkim daje im możliwość rozwijania zawodowych umiejętności  w miejscu pracy.

Gotowość do dialogu i wsparcia w zacieśnianiu współpracy szkół z pracodawcami deklarował starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, który szczególnie podkreślał wagę inicjatyw lokalnych, w tym obszarze. W jego opinii żadne systemowe regulacje nie przyniosą efektów jeśli na poziomie lokalnym nie będzie otwartości i gotowości do dialogu między stronami.

 Pan Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, w swoich rekomendacjach dla systemu kształcenia zawodowego zwrócił uwagę na konieczność zadbania o  dobrostan kadr uczących. Pomimo, iż nauczyciele jako wielcy pasjonaci potrafią czerpać satysfakcję ze swojej pracy, to poziom ich zadowolenia z bycia nauczycielem w polskiej szkole na przestrzeni ostatnich lat gwałtownie spada, co znalazło swoje potwierdzenie w wynikach badań prezentowanych podczas forum przez wicedyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych dr. Tomasza Gajderowicza.  Jego wystąpienie spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczestników konferencji, którzy z niezwykłą uwagą i zaangażowaniem wysłuchali wniosków z badań nad kompetencjami przyszłości. Zdaniem dr. T. Gajderowicza, kluczowe umiejętności pozostają niezmienne i nie będzie w tym zakresie żadnej rewolucji:

Nie możemy ulegać modzie, która sugeruje, że świat diametralnie się zmienił i potrzebujemy zupełnie nowych kompetencji. Prawda jest taka, że nasze mózgi działają w ten sam sposób, co kiedyś, a kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, głęboka wiedza w danej dziedzinie, czy umiejętność rozwiązywania problemów, pozostają niezmienne.

dr Tomasz Gajderowicz

Podkreślił on także konieczność uczenia się przez całe życie i potrzebę adaptacji do zmian, w tym zawodowych.

Niezwykle ciekawym punktem programu było wystąpienie prof. Aleksandry Przegalińskiej na temat wpływu sztucznej inteligencji na naszą rzeczywistości i na rynek pracy, która podkreśliła ona konieczność mądrego i kontrolowanego wprowadzenia AI do edukacji.

Oprócz wysłuchania interesujących i inspirujących wystąpień podczas konferencji można było także wypróbować narzędzia dydaktyczne oparte na AR i VR, takie jak symulator żurawia wieżowego, czy symulator łodzi CTV oraz zapoznać się z ofertą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie szkoleń ze spawania na specjalnie zaprojektowanym symulatorze VR. Symulatory, obok prezentacji robota typu kroczącego stworzonego przez Stowarzyszenie Robotyków SCALP, unaocznił to, że nowoczesna technologia wkracza do edukacji.

Podsumowując, IX Forum Pomorskiej Edukacji dało uczestnikom możliwość wzięcia udziału w toczącej się dyskusji nad przyszłością kształcenia zawodowego, ale także zapoznania się z wyzwaniami jakie przed nim stoją.

 Forum pokazało jak ważna jest inwestycja w edukację zawodową, adaptacja jej do zmieniających się realiów oraz ciągła współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby mogła być ona skuteczną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.