Dlaczego warto zatrudniać osoby ze spektrum autyzmu i tworzyć neuroprzyjazne środowisko pracy?

Podczas konferencji „Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" dr Patrycja Olchowska przedstawiła kluczowe założenia zarządzania neuroróżnorodnością oraz korzyści płynące z zatrudniania osób neuroatypowych, w tym osób w spektrum autyzmu. Według prelegentki zarządzanie różnorodnością jest już nie tylko „modnym trendem”, ale naturalnym przejawem dostosowywania się organizacji do zmian zachodzących na rynku pracy i we współczesnym świecie.

Dr Olchowska przedstawiła główne założenia związane z zarządzaniem neuroróżnorodnością: 

 • organizacje coraz bardziej otwierają się na osoby neuroatypowe w ramach procesów zarządzania neuroróżnorodnością - rośnie świadomość potencjału osób neuroatypowych,
 • w ramach rozwijania nowych trendów w zarządzaniu, w tym servant lidership (podejściu, w którym lider jest osobą, która pomaga odkrywać potencjał pracownika i go rozwijać) -  mamy miejsce dla wszystkich w naszych organizacjach,
 • niektóre spółki muszą zrealizować wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem, które wspomagają proces zarządzania różnorodnością  (diversity inclusion, wskaźniki ESG),
 • kluczowe jest budowanie świadomości na temat potencjału osób w spektrum autyzmu na poziomie całej organizacji oraz zwalczanie stereotypów - jest to zadanie dla całej organizacji, zarówno dla działów HR, jak i liderów na wszystkich szczeblach, 
 • organizacje potrzebują wsparcia w budowaniu neuroprzyjaznego środowiska pracy – “potrzebują partnerów społecznych i zrozumienia: czego mają szukać i od czego mają zacząć - co nie jest wbrew pozorom takie proste. Im lepiej mamy zbudowany zewnętrzny ekosystem tym szybciej możemy wdrożyć procesy zarządzania neuroróżnorodnością”.

Prelegentka zwróciła uwagę, że osoby neuroatypowe są obecne wszędzie: są świetnymi naukowcami, przedsiębiorcami, pracownikami. Wbrew utartym stereotypom, mogą sprawdzić się nie tylko w branżach  związanych z  IT czy nowoczesnymi technologiami. 

Przykładowe, potencjalne umiejętności osób w spektrum autyzmu to:

 • umiejętności analityczne, 
 • zdolność szybkiego przetwarzania informacji, 
 • zdolność dostrzegania szczegółów, 
 • umiejętność rozwiązywania problemów, 
 • długotrwała koncentrację na zadaniach opartych na pewnych wzorcach, 
 • koncentracja na temacie i samodzielne zgłębianie go.

Umiejętności są oczywiście kwestią indywidualną, choć obserwuje się znaczną liczbę osób neuroatypowych pracujących w obszarze STEM, czy w ramach projektów badawczo-rozwojowych, jak zauważa dr Olchowska. 

Według prelegentki korzyści dla organizacji, które mogą płynąć z potencjału osób neuroatypowych to:

 • wysoka efektywność, 
 • lepsze rezultaty pracy, 
 • wysoka orientacja na wynik, 
 • szybsze wykonywanie czynności, 
 • mniejsze ryzyko popełniania błędów. 

Jak podkreśliła dr Olchowska organizacje mogą czerpać te korzyści, jeśli mają odpowiednio zbudowane środowisko i świadomych liderów.

Według raportu Deloitte, który przytoczyła prelegentka, zespoły składające się z neurodywergentnych członków są:

 • o 30% bardziej produktywne, niż te, które ich nie posiadają, 
 • osoby z autyzmem mogą rozwiązywać problemy nawet 40 % szybciej. Ważna jest zatem wiedza i świadomość liderów, jak ten potencjał wykorzystać. 

Potencjał osób ze spektrum autyzmu może zostać wykorzystany tylko wtedy, gdy stworzy się ku temu odpowiednie warunki. Kluczem jest:

 • otwartość na osoby ze spektrum, 
 • indywidualne podejście,
 • zrozumienie. 

Tworzenie sprzyjającego środowiska oznacza kompleksowe spojrzenie na organizację: osoby ze spektrum autyzmu spełniają się zarówno w roli pracowników, jak i liderów. Ponadto środowisko to tworzą także np. pracujący w organizacji rodzice dzieci w spektrum, którzy potrzebują dostosowania czasu pracy do potrzeb - zauważa dr Olchowska. 

Dzisiejsi uczniowie i studenci w przyszłości będą częścią rynku pracy, czy to w roli pracowników, czy też liderów. Dlatego edukacja o tym, czym jest autyzm i neuroróżnorodność jest kluczowa dla lepszego odnalezienia się przyszłych absolwentów w zróżnicowanych organizacjach i zespołach. Odpowiednia komunikacja i wzajemne zrozumienie będzie miało korzystny wpływ na funkcjonowanie organizacji zarówno w wymiarze społecznym, jak i biznesowym - podkreślała dr Olchowska.