Zespół

Liderka projektu 

Psycholożka, badaczka, trenerka umiejętności psychospołecznych. Ponadto coach i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. W Instytucie Badań Edukacyjnych od lat zajmuje się zarówno badaniami społecznymi i edukacyjnymi, jak i projektami wdrożeniowymi w zakresie szeroko rozumianej tematyki uczenia się przez całe życie oraz sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie kieruje projektem „Kariera bez barier”, który skierowany jest do szkół i służy wsparciu nauczycieli, doradców zawodowych i innych specjalistów z otoczenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w przygotowaniu dzieci i młodzieży do ich przyszłej tranzycji na rynek pracy. Zajmuje się również zagadnieniem przemocy rówieśniczej w polskich szkołach i jest współtwórczynią systemu zapobiegania przemocy RESQL. Jest autorką licznych badań i publikacji z zakresu edukacji, w tym między innymi na temat współpracy i komunikacji między szkołą a rodzicami uczniów.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 508598265

Zastępca liderki projektu

Tomasz Kasprzak

Badacz, animator, trener. W IBE od 2010 r., najpierw w Zespole Badań Nauczycieli, w którym pracował nad. europejskim programem przywództwa edukacyjnego – działania prowadzonego w Polsce w partnerstwie z OSKKO. Później zajmował się zapewnianiem jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Obecnie zastępca lidera projektu „Kariera bez barier”. Z wykształcenia socjolog. Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych z obszarów edukacji i kultury. Współautor scenariuszy przyszłości takich miast, jak Wrocław, Lublin, Konin. Członek europejskich sieci dotyczących m.in. polityki młodzieżowej i przywództwa edukacyjnego. Od kilku lat związany z ogólnopolskimi projektami wdrażającymi edukację włączającą

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 606 223 193

 

 

Koordynatorka zadania 1 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność – polityka społeczna. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu Geriatrii i Opieki Długoterminowej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Public Relations w Badaniach Naukowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalizuje się w polityce senioralnej oraz w ubezpieczeniach społecznych. Realizuje również projekty z zakresu rynku pracy i lifelong learning. Autorka czterech monografii, ponad 100 artykułów o tematyce społeczno-ekonomicznej, redaktor naukowy dwóch opracowań zbiorowych (w tym poświęconego osobom z niepełnosprawnościami). Certyfikowany trener i mentor akademicki. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz: instytucji badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji rynku pracy (w tym: w charakterze krajowego koordynatora ds. Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES – po stronie KG OHP) oraz organizacji pozarządowych.

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 508 598 273 

 

Koordynatorka komponentu badawczego, pracowniczka naukowa w IBE

obszary merytoryczne: nauki o zachowaniu; analiza danych ilościowych i jakościowych; psychologia poznawcza i psychologia edukacji - procesy uczenia się;  umiejętności pozapoznawcze(non-cognitive skills)/społeczno-emocjonalne; dorastanie i starzenie się w cyfrowym świecie;  DEI w edukacji i w pracy; rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-Based Solutions);  samopoczucie (well-being) i zdrowie psychiczne w mieście; pomiar edukacyjny (assessment), testy i inne narzędzia do pomiaru osiągnięć; psychometria i adaptacja kulturowa narzędzi; metodologia i etyka badań z udziałem ludzi. Pełnione funkcje: członkini Rady Naukowej IBE;  członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych; członkini The Association for Psychological Science (APS) i The Society for the Study of Motivation (SSM); stypendystka dyrektora The Institute for Social Research (ISR), University of Michigan, Ann Arbor; mentorka w CoderDojo Polska. Dydaktyka: metodologia i statystyka oraz psychologia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Wydziale Psychologii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współautorka koncepcji tutoringu rozwojowego. ORCID iD 0000-0002-0335-4942


Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynatorka ds. wsparcia szkół

Ekonomistka, badaczka. Przez wiele lat związana ze środowiskiem instytucji otoczenia biznesu,  tematyką wspierania przedsiębiorczości oraz funduszy europejskich. Współpracowała z samorządem lokalnym, gdzie zajmowała się tematem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz wzmocnienia powiązań gospodarki z sektorem nauki, inicjatywami ukierunkowanymi na twórcze myślenie, rozwijanie kreatywności i talentów, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych u młodzieży. W Instytucie Badań Edukacyjnych zaangażowana we wdrażanie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w działania ukierunkowane na powiązanie edukacji z rynkiem pracy oraz badanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w branżach.

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 513 684 923

 

Ekspertka / Trenerka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, trener. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych i metodycznych, programów edukacyjnych dla nauczycieli i e-podręczników akademickich z zakresu: doradztwa zawodowego i personalnego, pedeutologii, pedagogiki pracy, dydaktyki, pedagogiki twórczości i zarządzania. Zajmuje się kształceniem i szkoleniem nauczycieli, metodami aktywizującymi i kreatywnymi w edukacji oraz powiązaniem edukacji z rynkiem pracy. Współpracowała w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących: edukacji zawodowej (ECVET), doradztwa kariery, tworzenia standardów i ram kwalifikacji oraz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej w tym dla uczniów i osób ze SPE i defaworyzowanych.  Jest ekspertem MEN w zakresie doradztwa zawodowego.

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel.513 684 926

 

Ekspertka / Trenerka

Bernadetta CzerkawskaNauczycielka, wicedyrektorka, certyfikowana trenerka, doradczyni i coach, superwizorka. Pracuje w obszarze edukacji formalnej, alternatywnej i domowej. Autorka i współautorka materiałów dla nauczycieli, pracowników metodycznych i ekspertów SCWEW (publikacje, artykuły, scenariusze projektów interdyscyplinarnych i lekcji,  narzędzia pomiaru dydaktycznego, webinary). Jej główny obszar zainteresowania to procesy uczenia się uczniów (również tych ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi), warunki, które sprzyjają zdobywaniu przez nich wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kompetencji. W swojej pracy zwraca uwagę na relacje między nauczycielami a uczniami, na procesy tworzenia bezpiecznych więzi, które warunkują skuteczne uczenie się. Zwolenniczka aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Prywatnie aktorka teatru amatorskiego.

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 513 684 928

Ekspertka / Trenerka

Trenerka rekomendowana przez PTP, certyfikowany coach i superwizor ICC, ekspert do spraw personalnego rozwoju organizacji. Wspiera szkoły i przedszkola, realizując projekty rozwojowe dla szkół i przedszkoli w obszarze uczenia i wychowania opartego na wartościach, odporności psychicznej, edukacji włączającej. Wspiera samorządy w kontekście zarządzania oświatą. Pracując jako trenerka, pomaga odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarza warunki do zmian. W wolnych chwilach spaceruje po górach i gotuje.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 513 684 922

 

 

 

Ekspertka ds. szkoleń

Absolwentka europeistyki UW i studiów podyplomowych z zarządzania projektami SGH. Przez 6 lat pracowała na stanowisku specjalisty w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie zajmowała się projektami z POKL z zakresu rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Odpowiadała za współpracę z wykonawcami i zespołem projektowym, weryfikowała produkty oraz koordynowała realizację seminariów i konferencji w różnorodnych projektach. Ekspert RPO Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach dziedziny Integracja społeczna. Obecnie pracuje na stanowisku ekspertki ds. szkoleń. W IBE odpowiada za opracowywanie materiałów promocyjnych, organizację konferencji, szkoleń i warsztatów. Nadzoruje podwykonawców w celu zapewnienia właściwej organizacji wydarzeń i planowanych działań promocyjnych. 

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 695 370 890

Główna specjalistka ds. komunikacji i współpracy z placówkami publicznymi

Z wykształcenia filolog, z zamiłowania społecznik. Ukończyła również studia podyplomowe z administracji i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz prawo finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 10 lat związana z Instytutem Badań Edukacyjnych. Początkowo działała w zespołach administracyjnych, następnie w obszarze HR. W projekcie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji obejmowała stanowisko głównego analityka. W obecnym projekcie zajmuje się komunikacją, rekrutacją i współpracą z placówkami publicznymi. Poza pracą bezinteresownie i z pasją zaangażowana w różne wydarzenia społeczne, lokalne, charytatywne i artystyczne (czasem sama jest ich inicjatorką), co przekłada się również na jej dodatkowe działaniach w Instytucie – zajmuje stanowiska w komisjach o charakterze socjalnym na rzecz dobra wspólnego wszystkich pracowników.

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 511 769 943

Główny specjalista ds. szkoleń 

Barłomiej Włodarczyk

Z wykształcenia dziennikarz. Pracował jako analityk mediów, obejmował również stanowiska handlowe. Od 5 lat w branży edukacyjnej. Jako doradca edukacyjno-zawodowy był odpowiedzialny m.in. za organizowanie prelekcji w szkołach średnich dotyczących ścieżki rozwoju młodych osób. Promotor skutecznej komunikacji międzyludzkiej, którą popularyzuje w mediach społecznościowych i w szkołach policealnych. Prywatnie miłośnik starych samochodów i muzyki bluesowej.

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Ekspertka ds. redakcji

iwona stachowiczRedaktorka z ponad 25-letnim doświadczeniem w redagowaniu i korygowaniu tekstów. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej drogi zawodowej związana z branżą wydawniczą, pracowała m.in. w Wydawnictwie Informatycznym Mikom, w Domu Prasowym „Życie Warszawy”, współpracowała z WSiP. Przez ponad dziesięć lat w Wydawnictwie Naukowym PWN obejmowała stanowiska redaktora prowadzącego i redaktora językowego. Od czterech lat zajmuje stanowisko ekspertki ds. redakcji w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspert ds. materiałów graficznych

Od siedmiu lat grafik odpowiedzialny za skład publikacji internetowych i drukowanych w IBE. Miejsce poprzedniej pracy drukarnia cyfrowa i agencja reklamowa. 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.