Strategie edukacyjne w polskich programach nauczania religii

Artykuł porusza problematykę głównych strategii edukacyjnych obecnych w wybranych polskich programach nauczania religii. Celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze główne idee polskich programów katechetycznych wpisują...

Po co (nam) lekcja religii? Stosunek młodzieży do nauczania religii w szkole

Nauczanie religii w szkole jest przedmiotem dyskusji: dlaczego nie uczyć religii raczej w obrębie konkretnych związków wyznaniowych niż w szkole? Autor, odpowiadając na to pytanie, odwołuje się zarówno do argumentów wynikających z prawa...

Korelacja nauczania religii z innymi przedmiotami szkolnymi w nauczaniu przedszkolnym oraz klas I-IV szkoły podstawowej

Korelacja, jako jedna z zasad dydaktycznych, poddawana jest badaniom i naukowej refleksji na gruncie edukacji. Zasada ta odnosi się także do nauczania religii. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obszarów, konkretnych przedmiotów...

Kształtowanie otwartej tożsamości religijnej jako szansa dla edukacji religijnej wobec współczesnych wyzwań

Sytuacja rzeczywistości zmieniającej się pod wpływem pluralizacji, cyfryzacji oraz globalizacji rodzi konieczność poszukiwania nowych dróg edukacji religijnej, które mogłyby adekwatnie odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania i problemy.

Formy organizacyjne nauczania religii na podstawie badań własnych

Rodzina jest pierwszą i podstawową jednostką społeczną, gdzie rozpoczyna się i jest nieustannie prowadzony proces wychowawczy dzieci oraz młodzieży. W środowisku rodzinnym dokonuje się również wychowanie religijne młodego pokolenia.

Nowe oblicze lekcji religii – nauczanie zdalne w czasie pandemii

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu nauczania zdalnego w ramach lekcji religii rzymskokatolickiej w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa COVID-19.

Współpraca nauczycieli religii na rzecz uczniów w spektrum autyzmu

Niniejszy artykuł dotyczy współpracy nauczycieli religii na rzecz uczniów w spektrum autyzmu. Celem artykułu jest przybliżenie i uzasadnienie potrzeby tej współpracy z innymi osobami, ukierunkowanej na wspieranie uczniów rozwijających się...

EDUKACJA - kwartalnik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych

Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.

Redakcja stawia sobie za cel ożywienie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chcemy nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy.

EDUKACJA znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2021 r. – ma przypisane 100 punktów. 

Kwartalnik jest obecny w elektronicznych bazach czasopism: ERIH PlusEBSCOCentral and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social SciencesJagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalach społeczności akademickiej: Academia.edu, Google Scholar.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EDUKACJI bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.