Orientacja motywacyjna uczniów – weryfikacja teorii Johna Nichollsa w polskich warunkach edukacyjnych

  Pobierz plik PDF

Artykuł koncentruje się na charakterystyce orientacji motywacyjnej uczniów, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Jest próbą zweryfikowania teorii Johna Nichollsa w polskich warunkach edukacyjnych. Celem badań było rozpoznanie orientacji motywacyjnej uczniów – zadaniowej, popisowej i unikowej, czyli celów, jakimi uczniowie kierują się, podejmując zadania szkolne. Badaniami objęto 615 maturzystów z 6 liceów ogólnokształcących w województwie śląskim. Posłużono się samodzielnie zaadaptowaną skalą orientacji motywacyjnej Johna Nichollsa, której poszczególne podskale cechowały się wysokim stopniem rzetelności. Wyniki badań wykazały, że młodzież ucząc się, kieruje się przede wszystkim celami zadaniowymi, w dużym stopniu także celami wykonania, natomiast najmniej maturzystów przejawia tendencje unikowe. Oznacza to, iż większość uczniów, zwłaszcza dziewcząt, wykazuje najkorzystniejsze wzorce motywacyjne.