Grażyna Krasowicz-Kupis – kierownik naukowy projektu, profesor doktor habilitowany, psycholog i logopeda. W Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie realizuje projekty związane z diagnozą w edukacji. Dyrektor Instytutu Psychologii UMCS oraz kierownik Katedry Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej w tym Instytucie. Autorka wielu publikacji poświęconych dysleksji, zagadnieniom rozwoju czytania i pisania oraz mowy, a także diagnozy psychologicznej m.in. Psychologia dysleksji (2008), SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (2012) oraz Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego (2014) (z K. Wiejak i K. Gruszczyńską), Nowa psychologia dysleksji (2019). Współautorka licznych narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, w tym Baterii Testów Czytania, Baterii Testów Fonologicznych i Baterii Testów Pisania IBE, a także baterii Dysleksja 3 oraz Dysleksja 5. Współtwórczyni „Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji” wydanych przez PTP oraz Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku. Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katarzyna Wiejak – kierownik badań, ekspert merytoryczny, doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych i adiunkt dydaktyczny w Katedrze Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wielu publikacji poświęconych rozwojowi poznawczemu i diagnozie psychologicznej m.in. Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014; z G. Krasowicz-Kupis i K. Gruszczyńską). Współautorka licznych narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów – w tym Baterii Testów Czytania, Baterii Testów Fonologicznych i Baterii Testów Pisania IBE. Współtwórczyni „Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji” wydanych przez PTP oraz Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Europejski Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji (na poziomie 3).

Marta Przybylak – główny koordynator badań terenowych, magister zarządzania, ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2007 roku koordynator projektów unijnych takich jak: „Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych”, w tym przygotowanie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT), „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD ”  współfinansowanych ze środków unijnych w ramach EFS, Działanie 3.2, Priorytet III, POKL; „Optymalizacja sposobu wykorzystania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej - wdrożenia”, w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.1, Priorytet III, POKL. Prowadziła nadzór nad postępami realizacji poszczególnych etapów projektu/działania, bieżące monitorowanie realizacji projektu/działania oraz raportowanie postępów w ramach projektów „Pomysł na siebie YEI”, „Pomysł na siebie EFS”. 

Magdalena Kochańska – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psycholog, pedagog i językoznawca. Ekspert w obszarze rozwoju językowego dzieci i zaburzeń w tym zakresie. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca akademicki i współpracownik ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, specjalistów szkolnych i poradnianych. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących rozwoju językowego (mowa i pismo) oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (m.in. Testu Rozwoju Językowego TRJ, Skali Język i Komunikacja), poradników dla rodziców i nauczycieli oraz narzędzi terapeutycznych (Modelowanie zdań). Certyfikowany trener metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka: Learning Language and Loving It Hanen Centre.

Beata Papuda-Dolińska – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor pedagogiki, tyflopedagog, pedagog wczesnoszkolny, pedagog opiekuńczy. Specjalizuje się w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku oraz w zagadnieniach związanych z kształceniem specjalnym uczniów ze SPE. Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wielu publikacji poświęconych edukacji włączającej oraz edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku m. in. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej (2017).

Tomasz Knopik – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor psychologii, mgr filozofii, specjalista w zakresie diagnozy i wspomagania rozwoju dzieci wybitnie zdolnych. Adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Autor lub współautor czterech narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na identyfikację zasobów uczniów z ponadprzeciętnym potencjałem intelektualnym (Kotwice mojej kariery, PREiS, Skala Poczucia Autonomii, Kompleksowa Ocena Wspierania Uczniów Zdolnych). Twórca Lubelskiego Laboratorium Talentów (sieć współpracy nauczycieli i specjalistów ukierunkowana na wspomaganie zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych). Ekspert MEN i ORE ds. edukacji włączającej. Autor około 50 publikacji dotyczących psychopedagogiki zdolności, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży.

Dorota Campfield - specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor (tytuł uzyskała na Uniwersytecie Oxfordzkim), zajmuje się problematyką przyswajania języka obcego u najmłodszych uczniów, pomiarem i oceną osiągnięć językowych. Adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych. Była wykładowcą na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Oulu, w Finlandii, współpracowała również  jako wykładowca z I.U.F.M. w Sztrasburgu, we Francji. Współautorka ogólnopolskiego badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej prowadzonego w latach 2010-2015 przez Instytut Badań Edukacyjnych, członek zespołu eksperckiego pracującego przy opracowaniu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego (2013), kierownik międzynarodowego projektu poświęconego ocenie opieki i edukacji przedszkolnej (2016-2017). Uczestniczyła w negocjacjach w OECD dot. uczestnictwa Polski w badaniu International Early Learning and Child Well-being Study. Autorka publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach i monografiach.

Magdalena Łuniewska-Etenkowska – specjalista ds. psychometrii, doktor nauk społecznych (tytuł uzyskała na Wydziale Psychologii UW). Ukończyła psychologię (studia magisterskie) i matematykę (studia licencjackie) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Współrealizowała projekty badawcze dotyczące dwujęzyczności i zaburzeń rozwoju językowego (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski) oraz dysleksji rozwojowej (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego). Współautorka kilku testów psychometrycznych (Obrazkowy Test Słownikowy - Rozumienie, Test Rozwoju Językowego TRJ, Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji IRMiK), metody tworzenia Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych CLT (www.psychologia.pl/clts) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

Piotr Zieliński –specjalista ds. psychometrii, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej oraz Pracowni Diagnostycznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Specjalizuje się w psychometrii i statystyce. Konsultant z zakresu psychometrii w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Swoją wiedzę i doświadczenie w tych obszarach wykorzystuje jako naukowiec i jako dydaktyk, zarówno w WIML, jak i współpracując z innymi podmiotami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel i przewodniczący komisji rewizyjnej Sekcji Psychologii Lotniczej. W ramach Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP prowadzi dział dotyczący statystyki i psychometrii w internetowym Biuletynie WOT.

Anna Błaszczak – ekspert merytoryczny, doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie psychologii edukacji, uwarunkowań osiągnięć szkolnych i diagnozie różnic indywidualnych. Od 2007 roku aktywnie współpracuje z Organizacją Międzynarodowej Matury (IBO) jako egzaminator i współautor arkuszy maturalnych z zakresu psychologii. Wieloletni nauczyciel psychologii w programie Międzynarodowej Matury (IB DP) z doświadczeniem w pracy dydaktycznej z uczniami ze SPE. Prowadziła zajęcia grupowe z młodzieżą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualne rozpoznanie specyfiki funkcjonowania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w celu zaplanowania i wdrożenia odpowiedniej pomocy psychologicznej. Autorka publikacji poświęconych rozwojowi poznawczemu, różnicom indywidualnym i diagnozie psychologicznej.

Magdalena Smoczyńska – ekspert merytoryczny, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Psycholingwistka i językoznawczyni, specjalistka w zakresie rozwoju językowego dzieci oraz specyficznego zaburzenia rozwoju językowego. Kierowała Pracownią Badań nad Językiem Dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomysłodawczyni i główna autorka narzędzi do oceny rozwoju językowego dzieci w wieku 4-8 lat: Testu Rozwoju Językowego (TRJ) oraz Standaryzowanych Narzędzi do Oceny Wypowiedzi (SNOW). Współautorka podręczników testowych do ww. narzędzi. Autorka przesiewowych narzędzi: Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK), Krótkiego Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji (KIRMIK). Reprezentantka Polski jako członek Management Committee oraz Working Groups w COST ACTION IS1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language [„Wspieranie umiejętności językowych dzieci w Europie i poza Europą: współpraca dotycząca interwencji u dzieci z trudnościami w przyswajaniu języka ojczystego”] w latach 2015-2019.