Instytut Badań Edukacyjnych prezentuje system diagnostyczny KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych). 

Rozpoczęły się badania normalizacyjne opracowanych testów. Są one prowadzone w grupach dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” – to projekt, który przez najbliższe trzy lata będzie realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. W ramach projektu opracowane zostaną nowatorskie narzędzia diagnostyczne do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.